dnes je 21.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (14/11/2013)

14.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Rozšíření nabídky možností pro trávení volného času, posílení konkurenceschopnosti nabídky v období zimní sezony a v neposlední řadě také zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. V rámci této výzvy je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjmagolfových hřišť a akvaparků - koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času apod.; výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch - muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na cestovní ruch.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, organizace zřízené nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, malé a střední podniky, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2013.

Regionální operační program Severovýchod

 • Zdroje informací: http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv 
 • Dílčí programy
  • Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu. Podpora vzniku a činnosti organizací cestovního ruchu a podpora partnerství v cestovním ruchu. Marketingová podpora cestovního ruchu. Budování a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu. Podpora produktů a programů cestovního ruchu. Podpořeny budou pouze projekty, jejichž aktivity budou komplexního charakteru a budou zaměřeny na území více obcí a toto území z pohledu cestovního ruchu tvoří ucelenou jednotku - území celého kraje nebo území turistické oblasti.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, organizace zřízené nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 3. 1. 2014.

Regionální operační program Severozápad

 • Zdroje informací: http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv
 • Dílčí programy
  • Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
   • Zaměření dotačního titulu: Přípravu projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T, páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně regionálních přeshraničních spojení se SRN. Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací. Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu. Rekonstrukci, modernizaci a budování regionálních komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení na síť TEN-T a/nebo silnice vyšší třídy. Rekonstrukci, modernizaci a budování komunikací II. a III. třídy zlepšujících stav na komunikacích s častou tvorbou dopravní kongesce. Budování obchvatů obcí omezujících negativní vliv dopravy na obyvatelstvo a odvádějících provoz z center obcí. Výstavbu parkovišť park & ride.
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřízené nebo zakládané krajem.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 12. 2013.

Integrovaný operační program

 • Zdroje informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-19-vyzvy-v-oblasti-intervence-2-1-Zavade
 • Dílčí programy
  • Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj eHealth. Rozvoj služeb technologických center krajů. Bezpečnostní infrastruktura TCK. Zpřístupnění digitálního obsahu. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. 6. 2015. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.  Maximální výše způsobilých výdajů na jednotlivé podporované aktivity: rozvoj eHealth - 12.000.000,- Kč; rozvoj služeb technologických center krajů 30.000.000,- Kč; bezpečnostní infrastruktura TCK 6.000.000,- Kč; zpřístupnění digitálního obsahu 3.000.000,- Kč.
   • Příjemci podpory: Kraje.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 11. 2013.

Operační program Podnikání a inovace

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace
 • Dílčí programy
  • ICT a strategické služby – Výzva III – 2. prodloužení
   • Zaměření dotačního titulu: Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb, a tím urychlit rozvoj tohoto progresivního odvětví v České republice. Podporovanými aktivitami v rámci této Výzvy jsou: tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením, zakládání a rozvoj datových center. Jako způsobilé výdaje lze podpořit:  1) pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - zejména: hardware a sítě, licence, know-how software. Nebo (nelze kombinovat) 2) hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele. Pro obě varianty je možné podpořit nájem pozemků a budov, služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky), přístup k informacím a databázím (pouze pro malé a střední podniky).
   • Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty bez ohledu
Nahrávám...
Nahrávám...