dnes je 24.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (13/05/2013)

13.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní programy)

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/
 • Dílčí programy
  • Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění: rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislosti s BAT a IPPC), rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy), vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů. V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik: vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií, výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií, vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik, vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek, vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných havárií.
   • Příjemci podpory: Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a krajů, kraje, občanská sdružení, státní podniky, veřejné výzkumné organizace, obecně prospěšné společnosti, státní organizace, správci povodí a vodních toků, veřejné vysoké školy, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % obcemi a jinými veřejnoprávními subjekty.
   • Termíny:Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. května 2013 do 31. října 2013. Příjem a hodnocení žádostí bude probíhat ve dvou fázích - první fázese bude týkat žádostí podaných od 2. 5. 2013 do 31. 7. 2013, druhá fázežádostí podaných od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013.

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

 • Zdroje informací: http://www.ziel3-cil3.eu
 • Termín: Další termín pro příjem žádostí, které budou projednány na Monitorovacím výboru programu v listopadu 2013, je stanoven na 24. 6. 2013
 • Dílčí programy
  • Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje
   • Zaměření dotačního titulu: Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy. Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní opravy. Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti. Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních. Podpora společných opatření z důvodů demografických změn v pohraničí. Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a mezikomunální kooperace (spolupráce mezi obcemi) a regionálního rozvoje
  • Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora školských projektů. Podpora iniciativ přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a příslušných sítí. Podpora pro osoby s postižením. Podpora společných opatření pro integraci a rovné příležitosti. Podpora opatření pro mladé. Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění. Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu. Rozvoj partnerské spolupráce
  • Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně proti katastrofám a požární ochrany
   • Zaměření dotačního titulu: Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti. Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany proti katastrofám a požární ochrany
  • Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií. Rozvoj společných marketingových strategií.
  • Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury. Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu. Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů pro společný přeshraniční turistický management. Rozvoj lázeňství.
  • Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně území NATURA 2000. Podpora opatření v oblasti hospodářství s druhotnými surovinami a odpadového hospodářství. Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu.
  • Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků
   • Zaměření dotačního titulu: Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vod. Koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové ochrany. Novostavby, výstavby a přestavby společných zařízení v oblasti odpadních vod s přeshraničním účinkem.

Národní dotace v zemědělství a potravinářství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2013/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html
 • Dílčí programy
  • Kontrola užitkovosti – dotační titul 2.A.e.1.a)          
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU, z toho oprávněná osoba obdrží, pokud se jedná o skot 8 %, pokud se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 4 % z přiznané dotace. Dotace se liší následovně: skot - do 220 Kč na jeden kus v KU; prasata – do 3 000 Kč na jednu prasnici – matku kanců (dle
Nahrávám...
Nahrávám...