dnes je 24.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/03/2013)

4.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, zemědělské dotace)

Operační program Životní prostředí

Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/inovacni-projekty-vyzva-iv-ii-prodlouzeni

Dílčí programy

 • Realizace úspor energie
  • Zaměření dotačního titulu: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících energetických opatření, které jsou realizovány žadatelem z vlastních zdrojů.
  • Příjemci podpory: Obce a města. Kraje. Státní podniky. Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst. Svazky obcí. Příspěvkové organizace a organizační složky krajů. Organizační složky státu. Příspěvkové organizace. Veřejné vysoké školy. Veřejné výzkumné instituce. Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Občanská sdružení. Církve a náboženské společnosti. Obecně prospěšné společnosti. Nadace a nadační fondy. Všeobecná zdravotní pojišťovna.
  • Termíny: Příjem žádostí bude probíhat od 22. 3. 2013 do 7. 3. 2013.

 

Operační program Podnikání a inovace

Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/inovacni-projekty-vyzva-iv-ii-prodlouzeni

Dílčí programy

 • Inovace – Inovační projekt
  • Zaměření dotačního titulu: Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Podporu lze získat na podporu: a) inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, b) inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Na jeden projekt lze získat: dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč pro a), b); dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy);  procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50 %, u velkých podniků 40 %, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50 %, středních podniků 40 %, velkých podniků 30 %.
  • Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu, který musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období.
  • Termíny: Příjem registračních žádostí bude probíhat od 8. 3. 2013 do 22. 3. 2013. Příjem plných žádostí bude probíhat od 8. 4. 2013 do 22. 5. 2013.

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1

Dílčí programy

 • Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
  • Zaměření dotačního titulu: V rámci projektu OP LZZ je možné podpořit sociální služby a další nástroje ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit. Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: odborné sociální poradenství, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15-26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní forma
Nahrávám...
Nahrávám...