dnes je 22.7.2024

Input:

Advokát a jeho úloha ve smluvních vztazích

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.12 Advokát a jeho úloha ve smluvních vztazích

Mgr. Jindřich Šimberský

Podnikatel ve smluvních vztazích

Podnikatel při své podnikatelské činnosti vstupuje do smluvních vztahů se svými obchodními partnery či zákazníky. Pověří-li podnikatel sepisem smlouvy či vyjednáváním smluvních podmínek advokáta, náklady vynaložené na právní služby se mu vrátí v podobě úspěšně uzavřeného obchodu, který je navíc podložen kvalitně připravenou smlouvou. U podnikatele je uzavírání smluv běžnou součástí života a je tudíž namístě, aby využil právních služeb advokáta.

Advokát

Advokát je osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou zabývající se soustavným poskytováním právních služeb za úplatu. Právní službou je myšleno nejen zastupování v řízení před soudy, poskytování právních rad, zpracování právních rozborů, ale také sepisování listin, zejména smluv. Úvodem je třeba uvést, že advokát je osoba, která k tomu, aby se stala advokátem, musela splnit řadu podmínek. Advokát musí být bezúhonný, způsobilý k právním úkonům, musí mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva v rámci magisterského studijního programu, musel vykonat po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, a složit advokátní zkoušku. Teprve poté, co tyto podmínky splní a složí slib, je advokát zapsán do seznamu advokátů vedeného u České advokátní komory a může vykonávat advokacii.

Kde najít advokáta?

Seznam všech advokátů je uveden na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz. U jednotlivých advokátů se uvádí i oblasti, na které se advokáti zaměřují, jejich jazykové znalosti a sídlo.

Výklad právní věty
Podmínky poskytování právních služeb advokátem, zejména podrobný výčet všech práv a povinností advokátů jsou obsaženy v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii a dále v usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex).

Možnosti účasti advokáta ve smluvních vztazích

Advokát se může podílet na přípravě smlouvy a jednání o smluvních podmínkách, na samotném uzavření smlouvy, revizi návrhu smlouvy předložené druhou smluvní stranou, jeho účast se může jevit jako prospěšná při sporu z již uzavřené smlouvy, a to jak při mimosoudním, tak soudním řešení sporu. Poskytuje-li advokát právní služby podnikateli pravidelně, pak zpravidla zajistí celý proces uzavření smlouvy dle obchodního rozhodnutí podnikatele a v souladu s jeho pokyny.

Sepis smluv advokátem

Smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti vyžadované zákonem, nejedná-li se o konkrétní smluvní typ, pak musí být určitá a vyjadřovat dostatečně srozumitelně záměr sledovaný smluvními stranami. Jistotu správnosti smlouvy dává klientovi advokát, jakožto specialista v oboru. Krom toho je však klient advokátem informován o možných úskalích, která mohou při určitých krocích nastat, a obdrží doporučení, jak těmto problémům předejít. Advokát často čerpá nejen ze svých teoretických znalostí, ale především z bohatých zkušeností ze své právní praxe. Při vzniku smluvních závazků je mnohdy nezbytné, aby bylo sjednáno vhodné zajištění závazků, jako je například smluvní pokuta, ručení či bankovní záruka. Klientovi je advokátem doporučeno, která z možných zajištění by bylo v jeho situaci nejvhodnější sjednat. Je-li například ve smlouvě sjednána smluvní pokuta pro případ porušení závazku, kompenzuje podnikateli zmařenou obchodní transakci lépe, než složité vymáhání a prokazování vzniklé škody, pokud vůbec škoda vznikla.

Revize návrhu smlouvy sepsané druhou smluvní stranou

Revizí návrhu smlouvy předložené druhou smluvní stranou advokátem se klient může vyhnout následným problémům, které vznikají uzavřením špatně nebo nevýhodně sepsané smlouvy. Zkušený advokát odhalí skrytý záměr druhé smluvní strany, upozorní na rizika a je-li smlouva nevyvážená v neprospěch klienta, zapracuje vhodná ustanovení v jeho prospěch. Každý podnikatel, který se chystá uzavřít smlouvu, by si měl být vědom toho, že druhá smluvní strana hájí především své zájmy, nikoli jeho, a bylo by tedy namístě nechat si smlouvu zrevidovat advokátem.

Právní poradenství ve věcech souvisejících

Advokát klienta upozorní na řadu souvisejících problémů, cenné rady či doporučení může poskytnout zejména v daňové oblasti, ať se jedná o informace týkající se daně z příjmů při převodu obchodního podílu, daně z převodu nemovitosti, daně darovací atd. Vzhledem k tomu, že daňové poradenství není předmětem specializace každého advokáta, zajistí případně advokát potřebné konzultace v této oblasti s daňovým poradcem.

Vymáhání pohledávek

Často žádanou službou podnikatelů je vymáhání pohledávek od jejich dlužníků. Podnikatel by měl přitom v první řadě požádat advokáta o prověření vymahatelnosti konkrétní pohledávky, tj. zda byl smluvní vztah řádně uzavřen, zda je nárok podložen dostatečnými důkazy pro účely uplatnění práva u soudu; advokát prověří promlčecí lhůty pohledávek tak, aby následně nemohlo dojít k uplatnění námitky promlčení dluhu, kontroluje, zda se dlužník neocitl v insolvenci, prospěšná je jeho účast při mimosoudním řešení sporu, kdy zasílá dlužníkovi výzvu k úhradě pohledávky. Výzva k úhradě zaslaná advokátem bývá zpravidla mnohem úspěšnější než výzva zaslaná samotným podnikatelem. V případě neuhrazení dlužné částky pak advokát podává žalobu k příslušnému soudu či k jinému příslušnému orgánu a mimo jiné také jedná s dlužníkem či jeho právním zástupcem.

Zastoupení před soudy

S vymáháním pohledávek souvisí i zastupování klienta v soudním řízení, což je jedna z velmi častých činností advokáta. Soudní proces totiž vyžaduje nejen znalost hmotného práva, ale i znalost předpisů, jimiž se soudní řízení řídí, a pro neprávníka není snadné se v řízení zorientovat a řádně hájit své zájmy; to pak může vést k neúspěchu v řízení. V některých případech je dokonce zastoupení advokátem povinné (až na výjimky), např. v případě řízení před Ústavním soudem ČR nebo v případě dovolání podaného k Nejvyššímu soudu ČR či v určitých trestních věcech. V soudních sporech v případě úspěchu ve věci soud zpravidla přiznává náhradu nákladů řízení, které je povinna neúspěšná strana té úspěšné uhradit. Výše náhrady nákladů soudního řízení, resp. odměny za zastupování, která tvoří významnou složku nákladů řízení, je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. V případě, že účastník není zastoupen advokátem, pak nárok na odměnu za zastupování nemá.

Pozor!
Od 1. ledna 2013 platí, že pokud má žalobce úspěch ve věci, jejímž předmětem je splnění povinnosti, vyplývající ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva, má právo na náhradu nákladů vůči žalovanému jen tehdy, pokud mu ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal výzvu k plnění, a to na adresu pro doručování nebo na poslední známou adresu. Pokud tak žalobce neučiní, může mu soud náhradu nákladů přiznat jen výjimečně, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

Advokátní úschova

Advokátní úschova představuje pro klienty právní jistotu v uzavíraných smluvních vztazích, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Schovatel, tedy advokát, vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční či jiné prostředky až do doby splnění podmínek dohody. Nejčastěji je úschova využívána při převodech nemovitostí, při převodech podniků či při převodech akcií a obchodních podílů, tedy tehdy, je-li třeba zajistit úhradu kupní ceny. Advokát se při uvolnění deponované částky řídí podmínkami dohody. Svěření prostředků do úschovy advokáta je bezpečné, neboť advokát je jednak vázán při výkonu své profese stavovskými předpisy, při jejichž porušení je vystaven kárnému řízení ze strany České advokátní komory, pro případ vzniku škody je navíc advokát povinně pojištěn.

Výklad právní věty
Od 1. 1. 2013 nabývá účinnosti podrobnější úprava advokátních úschov upravená stavovskými předpisy, advokáti jsou nově povinni evidovat advokátní úschovy v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou. Smyslem úpravy je možnost kontroly dodržování povinností advokáta při správě prostředků klientů a preventivně působit proti pochybením advokátů.

Advokátní úschova finančních prostředků

Úschova peněz je využívána především v případech, kdy má být plněn peněžitý závazek. Například u převodu nemovitosti

Nahrávám...
Nahrávám...