dnes je 21.7.2024

Input:

64/2005 Sb., Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném k 1.5.2010

č. 64/2005 Sb., Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění účinném k 1.5.2010
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2005
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2010 Sb.
(k 1.4.2010)
mění § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 4, § 4 a přílohu; nové přechodné ustanovení
57/2010 Sb.
(k 1.5.2010)
mění slova v § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. c)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Kniha úrazů
(1)  V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen „úraz”), ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
(2)  V knize úrazů se uvede
a)  pořadové číslo úrazu,
b)  jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
c)  popis úrazu,
d)  popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
e)  zda a kým byl úraz ošetřen,
f)  podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
g)  další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
(3)  Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
§ 2
Záznam o úrazu
(1)  Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o
a)  úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta (dále jen „žák”) ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo
b)  smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
(2)  Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k této vyhlášce.
(3)  Na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo orgánu uvedeného v § 4 škola nebo školské zařízení bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1.
(4)  Škola nebo školské zařízení vyhotoví o úrazu, který není uveden v odstavci 1, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.
(5)  Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
(6)  Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu
a)  pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b)  v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.
§ 3
Hlášení úrazu
(1)  O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
(2)  Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
(3)  O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu
Nahrávám...
Nahrávám...