dnes je 24.7.2024

Input:

56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění účinném k 1.10.2024

č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění účinném k 1.10.2024
ZÁKON
ze dne 10. ledna 2001
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
částka 71/2001 Sbírky
 
 
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
mění 24 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
175/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění § 28 odst. 2, § 34 odst. 3 písm. d), § 35 odst. 2 písm. b),
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 64 novelizačních bodů
193/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
mění § 3 písm. e), v § 6 vkládá nový odst. 2, mění § 89 odst. 10
103/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění (28 novelizačních bodů)
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 34 a 35
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 6
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 12 novelizačních bodů
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 31 novelizačních bodů
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
vkládá v § 80 odst. 2 písm. s) až v), v § 80 odst. 4 písm. l) až r), § 7a, v § 11 odst. 2 a 3 a § 14a; mění § 91
311/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 77, § 80 odst. 5 (pozn. Fulsoft: po novele zák. č. 411/2005 Sb. změna provedena v odst. 6) a ruší v § 91 odst. 2
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 4 mění odst. 8 a vkládá odst. 9 a 10
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
v § 4 vkládá nový odst. 5, mění § 91 odst. 1, nové přechodné ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
§ 54 odst. 5, § 55 odst. 2, § 60, § 63 odst. 5, § 64
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 4 odst. 5 písm. c), § 6 odst. 3 písm. b) a § 38 odst. 1 písm. d)
383/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 13 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4, § 55 odst. 1 písm. a), § 56, § 64 odst. 1 písm. a), § 65, § 83a odst. 1 písm. j) a k); vkládá nový § 4a
297/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
vkládá nový § 79c; mění § 91
347/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 5 vkládá nový odst. 4
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 4 odst. 7
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 5 a § 91 odst. 1
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 7 a § 5 odst. 3
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4 odst. 7
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4 odst. 7 a § 84 odst. 5
169/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 13 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 2
239/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
nabývá účinnosti čl. I bod 12 novely, jde-li o § 5 odst. 7
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, nová přechodná ustanovení
239/2013 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 260/2014 Sb.
nabývají účinnosti § 7b až 7d, slova v § 48a odst. 1 a v § 80 odst. 4 písm. b)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 34 odst. 4 písm. c) a § 35 odst. 2 písm. b)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 6 a § 8
63/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění, celkem 114 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 13, §48a, § 83, § 83a, § 84
193/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
193/2018 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 7b, § 7d, § 7e, § 40 odst. 6, § 80 a 91 odst. 1
227/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5 odst. 5
52/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
mění § 3 odst. 3 písm. e)
337/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 5, § 6, § 14a, § 80, § 83, § 83a, § 84, § 91; vkládá § 15a; ruší § 7a
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 13
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 5, § 72a, § 79a; ruší § 4a
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 7b, § 7c a § 7e
178/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 5 odst. 8 písm. a)
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
vkládá v § 84 odst. 4
432/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
432/2022 Sb.
(k 1.9.2023)
mění, § 6, § 8, § 8a, § 9, § 10, § 47, § 51, § 52, § 79a, § 79b, § 79c, § 80 a § 91
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, viz výčet bodů čl. I viz čl. XIX novely; nabývají účinnosti body 7 až 14 přechodných ustanovení
326/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 5 a § 8
349/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
mění § 4 a § 5
30/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
ruší část jedenáctou
31/2024 Sb.
(k 1.10.2024)
mění § 4, § 6, § 8, § 10, § 12, § 38c, § 38d a § 79a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie32) a upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:
a)  registraci vozidel,
b)  technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování technické způsobilosti těchto vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,
c)  práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a dodávají na trh vozidla, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky,
d)  práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,
e)  práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí a
f)  kontroly technického stavu vozidel v provozu.
(2)  Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie38) výkon státní správy a státního dozoru v oblasti nesilničních mobilních strojů a jejich motorů.
(3)  Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla1) a motorová vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h-1.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.
(2)  Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem na pozemních komunikacích provozováno.
(3)  Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.
(4)  Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.
(5)  Systém vozidla je jakýkoliv konstrukční systém vozidla, na který se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Systémem vozidla jsou například brzdy nebo zařízení pro snížení emise.
(6)  Konstrukční část vozidla je součást vozidla, jejíž typ musí být schvalován nezávisle na vozidle, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis, a na kterou se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Konstrukční částí vozidla je například svítilna.
(7)  Samostatný technický celek vozidla je součást, jejíž typ může být schvalován nezávisle na vozidle, ale pouze ve vztahu k jednomu typu vozidla nebo více typům vozidel, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis, a na kterou se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
Nahrávám...
Nahrávám...