dnes je 25.6.2024

Input:

492 - Konečný účet rozvažný

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

492 – Konečný účet rozvažný

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
1. Uzavření aktivních účtů   dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. e)  
– dlouhodobý nehmotný majetek  492 01x  
– dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  492 02x  
– dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  492 03x  
- dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji  492 035  
- dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  492 036  
– nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek  492 04x  
– poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  492 05x  
– dlouhodobý finanční majetek  492 06x  
– pořízení materiálu  492 111 k rozvahovému dni je zůstatek 0  
– materiál na skladě  492 112  
– materiál na cestě  492 119  
– nedokončená výroba  492 121  
– polotovary vlastní výroby  492 122  
– výrobky  492 123  
– pořízení zboží  492 131 k rozvahovému dni je zůstatek 0  
– zboží na skladě  492 132  
– zboží na cestě  492 138  
– ostatní zásoby  492 139  
– běžný účet  492 241  
– běžný účet FKSP  492 243  
– termínované vklady krátkodobé  492 244  
– jiné běžné účty  492 245  
– pokladna  492 261  
– peníze na cestě  492 262  
– ceniny  492 263  
– odběratelé  492 311  
– krátkodobé poskytnuté zálohy  492 314  
– jiné pohledávky v hlavní činnosti  492 315  
– pohledávky za zaměstnanci  492 335  
– daň z příjmů  492 341 V případě, že zůstatek účtu je pohledávka.  
– daň z přidané hodnoty  492 343 V případě, že zůstatek účtu je pohledávka.  
– jiné daně a poplatky  492 344 V případě, že zůstatek účtu je pohledávka.  
– pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  492 346  
– pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  492 348  
– krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery  492 373  
– ostatní krátkodobé pohledávky  492 377  
– náklady příštích období  492 381  
– příjmy příštích období  492 385  
– dohadné účty aktivní  492 388  
– pohledávky dlouhodobé  492 46x  
– výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – ztráta  492 431  
– neuhrazená ztráta minulých let  492 432  
– oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  07x 492  
– oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  08x 492  
2. Uzavření pasivních účtů   dle ČÚS č. 702, bod 2.2., písm. e)  
– krátkodobé úvěry  281 492  
– jiné krátkodobé půjčky  289 492  
– dodavatelé  321 492  
– krátkodobé přijaté zálohy  324 492  
– přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé  326 492  
– zaměstnanci  331 492  
– jiné závazky vůči zaměstnancům  333 492  
– zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  336 492  
- zúčtování se zdravotními pojišťovnami  337 492  
- zúčtování s důchodovým spořením  338 492  
– daň z příjmů  341 492 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– ostatní přímé daně  342 492 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– daň z přidané hodnoty  343 492 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– jiné daně a poplatky  344 492 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  345 492 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– závazky k vybraným ústředním vládním institucím  347 492  
– závazky k vybraným místním vládním institucím  349 492  
– krátkodobé přijaté zálohy na transfery  374 492  
– ostatní krátkodobé závazky  378 492  
– výdaje příštích období  383 492  
– výnosy příštích období  384 492  
– dohadné účty pasivní  389 492  
– jmění účetní jednotky  401 492  
– transfery na pořízení dlouhodobého majetku  403 492  
– kurzové rozdíly  405 492  
Nahrávám...
Nahrávám...