dnes je 21.7.2024

Input:

198/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 198/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 2. května 2012,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „speciálně pedagogickou” nahrazují slovem „speciálněpedagogickou”.
2. V § 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„i)  metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20,


20 § 5 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
3. V části první v nadpisu hlavy II se slova „A POŽADAVKY” zrušují.
4. V § 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(1)  Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci
a)  vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,
b)  vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy nebo vychovatelství nebo pedagogiku volného času nebo studijního oboru pedagogika a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
c)  vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy1v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
d)  vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
e)  středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání1v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
f)  středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky8, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo
g)  vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).


8 § 113 školského zákona.”.
5. V § 6 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 2 písm. a) a v § 21 písm. c) se slovo „nebo” zrušuje.
6. V § 6 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
Nahrávám...
Nahrávám...