dnes je 22.5.2024

Input:

115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o podpoře sportu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 7 nahrazuje slova
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nové § 7a až 7e; nové přechodné ustanovení
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 7a, § 7b, § 7c, § 7d, § 7e a vkládá nový § 7g
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 4 odst. 2
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7d, § 7e a § 7f
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
§ 1a
Priority v oblasti sportu
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
§ 2
Základní pojmy
(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.
(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.
(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.
(4) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
(5) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
(6) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.
(7) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.
§ 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán”) a předkládá jej vládě ke schválení,
b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,
d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul,
e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,
g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4) ,
h) zřizuje resortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,
i) koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva
Nahrávám...
Nahrávám...