dnes je 25.7.2024

Směrnice a organizační předpisy ve školství

On-line soubor předpisů pro školy

Součástí jsou vzory směrnic o ochraně osobních údajů podle GDPR pro školy!

Produkt On-line Směrnice a organizační předpisy pro školy obsahuje:

 • směrnice pro organizaci studia
  (přijetí ke vzdělávání, jiný způsob plnění povinné školní docházky, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zanedbávání školní docházky, komisionální zkoušky, přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole, ukončování vzdělávání, hodnocení žáků, vlastní hodnocení školy, hodnocení a sebehodnocení učitele, škola v přírodě, exkurze a výlety a další),

 • provozní předpisy pro školy
  (provozní řády, plán práce školy, organizace školního roku, přehled úkolů pro ředitele, vedení dokumentace škol, ochrana osobních údajů podle GDPR, vyřizování stížností, oznámení a podnětů, vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení a další),

 • vzory pracovněprávních smluv
  (vzory pro vznik, změnu a ukončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, náhrada škody, dovolená a další), vnitřní platové, mzdové a pracovněprávní předpisy,

 • bezpečnostní předpisy a normy ve škole
  (traumatologický plán školy, požární a poplachové směrnice ve škole, zásady chování žáků v případě ohrožení, desatero péče o zdraví a bezpečnost žáků, kategorizace prací, první pomoc atd.),

 • směrnice a organizační předpisy i pro základní umělecké školy
  (pracovní řád, úplata za vzdělání v ZUŠ, poskytování hudebních nástrojů žákům v ZUŠ, vlastní hodnocení ZUŠ, pracovní náplň apod.),

 • související právní předpisy
  (zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, občanský zákoník a řadu dalších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády).

Výhody on-line produktu:

 • Aktivní vzory dokumentů snadno přizpůsobíte a můžete tisknout či uložit.
 • Zobrazení konkrétního paragrafu přímo ve směrnici.
 • Komentář k jednotlivým předpisům.
 • Záruka dvou aktualizací, které reagují na změny v legislativě.
 • Rychlé vyhledávání.
 • Související legislativa.
 • Přístup do on-line knihy kdykoliv a kdekoliv.

Určeno pro:

 • ředitele škol,
 • ostatní řídící pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

Přejít na objednávku

Obsah

 • Školství
  • Aktuální informace
   • Kvalifikace
   • Kalendář ředitele MŠ, ZŠ, SŠ pro školní rok 2023/2024
   • Reforma financování v MŠ a ZŠ
   • Výkaznictví v MŠ a ZŠ
  • Organizační a provozní předpisy
   • Organizační řád školy
   • Pracovní řád
   • Školní řád
   • Provozní řády
   • Spisový a skartační řád
   • Další organizační a provozní směrnice ředitele
    • Plán práce školy
    • Organizace školního roku
    • Přehled úkolů pro ředitele
    • Svobodný přístup k informacím
    • Ochrana osobních údajů podle GDPR
     - Nakládání s osobními údaji žáků + Vzorový výčet účelu zpracování osobních údajů žáků
     - Správa zvláštních kategorií osobních údajů žáků + Vzorový výčet zpracování zvláštních kategorií osobních údajů žáků
     - Správa osobních údajů různých subjektů + Přístupová oprávnění zaměstnanců k osobním údajům dle kategorií subjektů údajů
     - Směrnice k ochraně osobních údajů a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů
     - Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
     - Souhlas se zpracováním osobních údajů (žáků, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání)
     - Podmínky ochrany osobních údajů zaměstnanců
     - Analýza rizik zpracování osobních údajů
     - Komentář
     - Formuláře pro nakládání s osobními údaji
     - Směrnice o bezpečnosti ICT
     - Směrnice o bezpečnosti osobních údajů v kamerovém systému
    • Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
    • Podpisové vzory
    • Zastupování ředitele v době jeho nepřítomnosti
    • Směrnice k využívání výpočetní techniky
    • Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu
    • Dokumentace škol
    • Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
    • Směrnice k řešení šikanování
    • Rozhodnutí o osvobození ze sportovní přípravy a tělesné výchovy
    • Pokyn ředitele školy k užívání státních symbolů ČR
    • další
   • Pracovní doba
    • Evidence pracovní doby a práce přesčas
    • Přehled odpracované pracovní doby ped. pracovníků
   • Pracovní náplň
  • Organizace studia
   • Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení
   • Autoevaluace školy
   • Hodnocení a sebehodnocení učitele
   • Přijetí ke vzdělávání
   • Žádost o odklad povinné školní docházky
   • Přerušení vzdělávání
   • Jiný způsob plnění povinné školní docházky
   • Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahr. škole na území ČR
   • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   • Žádost o vzdělávání žáka cizí státní příslušnosti
   • Hodnocení žáků
   • Přestup žáka do jiné školy
   • Exkurze a výlety
   • Škola v přírodě
   • Zanedbávání školní docházky
   • Komisionální zkoušky
   • Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
   • Ukončování vzdělávání
  • Směrnice a organizační předpisy pro ZUŠ
   • Organizační řád základní umělecké školy
   • Školní řád – základní umělecká škola
   • Pracovní řád – základní umělecká škola
   • Provozní řády
   • Úplata za vzdělání v ZUŠ
   • Poskytování hudebních nástrojů žákům ZUŠ
   • Vlastní hodnocení ZUŠ
   • Rozhodnutí o splnění odborné kvalifikace u učitele odborných předmětů
   • Pracovní náplň
   • Směrnice ředitele k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
   • a další
  • Bezpečnost ve škole
   • Poučení žáků a dětí o bezpečnosti a ochraně zdraví MŠ, ZŠ
   • Požární a poplachové směrnice ve škole
   • Péče o zdraví a bezpečnost dětí a žáků - základní desatero
   • Plán opatření MŠ při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu
   • Traumatologický plán školy
   • Evakuační plán školy
   • Civilní ochrana
   • Zásady chování žáků v případě ohrožení
   • Hygienické normy pro žáky ve škole i doma
   • Kategorizace prací
   • Prevence úrazů
   • První pomoc
   • Lékařské prohlídky
   • a další
 • Pracovněprávní předpisy
  • Vnitřní směrnice ve školství pro oblast pracovního práva
  • Vnitřní předpis školy o poskytování dovolené
  • Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek
  • Vnitřní předpis školy o zvýšení odstupného
  • Pravidla pro spolupráci s odborovou organizací
  • Směrnice školy k ochraně osobních údajů
  • Vnitřní předpis školy o postupu při vypořádání škody způsobené zaměstnancem
  • Vnitřní předpis školy k o postupu při porušení povinnosti zaměstnancem
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování penzijního připojištění se státním příspěvkem
  • Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při překážkách v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu
  • Vnitřní předpis školy k nárokům zaměstnance při důležitých osobních překážkách v práci
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům při prostojích a při přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
  • Vnitřní předpis školy ke stravování zaměstnanců
  • Vnitřní předpis školy k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace
  • Vnitřní předpis školy o poskytování cestovních náhrad
  • Vnitřní předpis školy o používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
  • Vnitřní předpis školy o postupu při odškodňování pracovních úrazů
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele o ochraně věcí odložených zaměstnanci při plnění pracovních úkolů
  • Vnitřní předpis školy o práci přesčas a o pracovní pohotovosti
  • Vnitřní pracovní řád školy
  • Prémiový řád
  • Vnitřní platový předpis
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele k zápočtu doby očisty do pracovní doby
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele k nárokům na náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
  • Vnitřní mzdový předpis
  • Kolektivní smlouva
  • Podmínky pro poskytování odměn
  • Vnitřní předpis zaměstnavatele pro uplatnění konta pracovní doby
  • Kontrola zaměstnance
  • Směrnice o postupu při pracovním úrazu
 • Pracovněprávní smlouvy
  • Vznik pracovního poměru
  • Změna pracovního poměru
  • Ukončení pracovního poměru
  • Plat (mzda)
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Náhrada škody
  • Dovolená
  • Ostatní
 • BOZP ve školství
  • Související předpisy k zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků
  • Charakteristika činnosti ve školství
  • Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků
  • Vysílání pedagogického pracovníka na mimoškolní akce
  • BOZ pedagogických pracovníků
  • Sociálně patologické jevy ve školství
  • Prevence rizik z pohledu BOZ žáků
  • Poučení žáků o bezpečnosti
  • BOZ při umělecké, kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí
  • BOZ při praktickém vyučování žáků středních škol
  • BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných škol
  • BOZ při praktické výuce a praxi studentů vysokých škol
 • Plná znění souvisejících právních předpisů

Přejít na objednávku

S on-line produktem Směrnice a organizační předpisy pro školy získáte:

 • Vzory více než 200 vnitřních předpisů pro školy
  - připravené vzory vnitřních směrnic a předpisů pro Vaši školu, pracovněprávní předpisy, bezpečnostní směrnice.

 • Aktuálnost
  - s ročním předplatným obdržíte zdarma dvě aktualizace, které reagují na změny v oblasti školství, pracovněprávní oblasti a bezpečnosti práce.

 • Snadnou orientaci
  - předpisy obsahují tři části - vzor předpisu, komentář a seznam právních předpisů, ze kterých se při sestavování vzoru vycházelo.

 • Rychlé vyhledávání
  - pomocí vyhledávače rychle najdete potřebný dokument.

 • Efektivní přístup k datům
  - do on-line knihy máte přístup kdykoliv a z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu.

 • Aktuální znění právních předpisů
  - úplná znění právních předpisů potřebných pro tvorbu směrnic. Přímo ve vzoru směrnice si můžete jedním kliknutím otevřít zmiňovanou část zákona či vyhlášky.

 
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.7.2024 - podání přiznání k DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.7.2024
 1 EUR25,44 CZK (+0,07)
 1 USD23,45 CZK (+0,09)
 1 GBP30,3 CZK (+0,12)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,22 CZK (+0,27)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...