dnes je 25.7.2024

Input:

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

19.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

556 – Tvorba a zúčtování opravných položek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Tvorba a zúčtování opravných položek se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.33.  
1. Tvorba opravné položky k odběratelům 556 194  
2. Zúčtování opravné položky k odběratelům 194 556  
3. Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku    tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 156 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  156 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  
4. Opravné položky ke stavbám    tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 163 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  163 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  
5. Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí    tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 164 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  164 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  
6. Opravné položky k materiálu   tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 181 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  181 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  
7. Opravné položky ke zboží   tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 185 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  185 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  


Poznámka

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku a vytvářejí se na základě inventarizace majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.

Dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku účetní jednotky, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10% snížení hodnoty tohoto majetku.

Opravné položky se nevytvářejí u majetku, který se podle:

a) § 27 ZoÚ oceňuje reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou) a

b) § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ oceňuje ve výši 1 Kč.

Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví

Nahrávám...
Nahrávám...