dnes je 10.12.2023

Input:

073 - Oprávky k softwaru

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

073 – Oprávky k softwaru

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k softwaru se vykazují v rozvaze v položce A.I.2. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy softwaru        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ 
a) odpisy softwaru   551  073   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  073   dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.  
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   073   013      
d) přebytky   013   401   dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí softwaru, jsou-li vytvořeny oprávky  013   073   dle ĆÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení softwaru z užívání           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.   
d) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva – vyúčtování zůstatkové ceny   368  073     
e) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
f) vyřazení v pořizovací ceně   073  013     
5.  Vyřazení při převodu majetku podle
jiných právních předpisů 
 
      dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
a) vyřazení v pořizovací ceně   401  013  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.2.    
b) zrušení oprávek   073  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.4.   
6.  Vyřazení zcela odepsaného softwaru z používání           
– vyřazení ve vstupní ceně   073  013     


Poznámka

Položka "A.I.2. Software" podle § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje software s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterého ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován takový software, který je buď vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo je nabyt od jiných osob.

Položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.

Položka "Oprávky k softwaru" obsahuje vyjádření využívání softwaru účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.2. Software" ve sloupci "Korekce".


Příklad odpisování softwaru

Č.  Text  MD   Částka v Kč  Vlastní poznámky  
1.  Nákup softwaru na fakturu  041  321  70 000      
Nahrávám...
Nahrávám...