dnes je 6.12.2023

Input:

139 - Ostatní zásoby

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

139 – Ostatní zásoby

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní zásoby se vykazují v rozvaze v položce B.I.10.   
1.  Nákup ostatních zásob           
a) nákup na fakturu   139  321     
b) nákup za hotové   139  261     
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů na ostatních zásobách           
a) přebytky na ostatních zásobách   139  649  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
b) manka a škody na ostatních zásobách   547  139  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
c) předpis manka a škody k náhradě
hmotně odpovědné osobě   
335  649     
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, na běžný účet   241  335     
e) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, v hotovosti   261  335     


Poznámka

Položka "B.I.10. Ostatní zásoby" podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9. a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7.; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ. Postupy účtování o zásobách u příspěvkové organizace upravuje ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 – Zásoby.

Účtová skupina 14 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

142 – Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

144 – Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

Účtová skupina 15 – Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

151 – Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

152 – Opravné položky k softwaru

153 – Opravné položky k ocenitelným právům

154 – Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

156 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

157 – Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku jsou upraveny § 13 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého nehmotného majetku. Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č.

Nahrávám...
Nahrávám...