dnes je 22.9.2023

Input:

032 - Kulturní předměty

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

032 – Kulturní předměty

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Kulturní předměty se vykazují v rozvaze v položce A.II.2.   
1.  Pořízení kulturních předmětů           
a) nákup na fakturu   042  321     
b) úhrada faktury   321  241     
c) nákup za hotové   042  261     
d) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod č. 4.1.1.   
2.  Předání kulturních předmětů do užívání  032  042  – dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí kulturních předmětů
bez použití účtu 042 
 
032  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
5.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  032     
b) zúčtování fondu reprodukce, fondu investic  401  416     
b) přebytky   032  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
6.  Vyřazení kulturních předmětů v případě prodeje           
a) přecenění majetku na reálnou hodnotu   036 032 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
b) snížení na reálnou hodnotu  407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
c) vyúčtování kulturních předmětů do nákladů při prodeji   553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
d) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
e) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
f) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši ocenění předmětů v účetnictví   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a oceněním kulturních předmětů v účetnictví   548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
7.  Vyřazení kulturních předmětů v ostatních případech           
a) vyřazení z důvodu manka nebo škody   547  032  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
   b) vyřazení z důvodu darování   543  032  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
c) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva   368  032     
d) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
8.  Vyřazení při převodu majetku podle
jiných právních předpisů 
 
401  032  dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   


Poznámka

Položka "A.II.2 Kulturní předměty" podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje bez ohledu na výši ocenění zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí", "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "B.II.7. Pořízení zboží", "B.I.8. Zboží na skladě", B.I.9. Zboží na cestě" a "B.I.10. Ostatní zásoby".

Podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona

Nahrávám...
Nahrávám...