dnes je 23.2.2024

Input:

441 - Rezervy

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

441 – Rezervy

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Rezervy se vykazují v rozvaze v položce D.I.1.   
1.  Tvorba zákonných rezerv  555  441  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
2.  Zúčtování zákonných rezerv           
a) náklady na opravy dlouhodobého hmotného majetku na základě dodavatelské faktury   511  321     
b) náklady na opravy dlouhodobého
hmotného majetku hrazeny v hotovosti   
511  261     
c) zúčtování zákonných rezerv z důvodu použití   441  555  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
d) snížení zákonných rezerv na základě inventarizace   441  555  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   
e) rozpuštění zákonných rezerv pro
nepotřebnost   
441  555  dle ČÚS č. 705, bod 4.1.   


Poznámka

Položka "D.I.1. Rezervy" podle § 30 vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje výši vytvořených rezerv podle § 67.

Základní postupy účtování o tvorbě, zvýšení, snížení, použití a zrušení rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami jsou upraveny ČÚS č. 705. Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, výši rezervy stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem, a to:

  1. odhadem výše předpokládaného následku rizika,
  2. procentem z odhadované výše předpokládaného následku rizika, nebo
  3. jiným vhodným způsobem.

Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 ZoÚ zejména vnitřním předpisem upravujícím především:

  1. hranici významnosti pro účtování o rezervách,
  2. tituly pro tvorbu rezerv, zejména soudní spory, prováděné a neuzavřené kontroly v účetní jednotce nebo sanace ekologických zátěží,
  3. způsob jejich tvorby, zvýšení, snížení, použití a zrušení, včetně inventarizace a
  4. způsob tvorby, zvýšení, snížení, použití či zrušení rezervy v případě daňových rezerv, přiměřeně podle zákona o rezervách.

O riziku, u kterého není splněna podmínka významnosti nebo následek je pouze spíše pravděpodobný než nepravděpodobný, účtuje účetní jednotka prostřednictvím příslušných podrozvahových účtů.

V případě, že dojde ke splnění podmínky významnosti u rizika zachyceného na podrozvahových účtech, účtuje účetní jednotka k tomuto okamžiku o tvorbě příslušné rezervy.

Při inventarizaci rezerv se posuzuje alespoň jejich výše a odůvodněnost.

Zákonné rezervy jsou upraveny zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Nahrávám...
Nahrávám...