dnes je 11.12.2023

Input:

414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

414 – Rezervní fond tvořený z ostatních titulů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Rezervní fond tvořený z ostatních titulů
se vykazuje v rozvaze v položce C.II.4.   
1.  Tvorba rezervního fondu z peněžních darů  241  414  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.1. písm. b)
u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu
– dle ČÚS č. 704, bod 6.3.1. písm. b)
u příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem   
2.  Tvorba rezervního fondu z prostředků převedených podle jiného právního předpisu  671, příp. 672  414  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.1. písm. c)
u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu
– dle ČÚS č. 704, bod 6.3.1. písm. c)
u příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem   
3.  Tvorba rezervního fondu z prostředků poskytnutých ze zahraničí  241  414  dle ČÚS č. 704, bod 6.2.1. písm. d)
u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu   
4.  Čerpání (použití) rezervního fondu k doplnění fondu reprodukce majetku  414  416  dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. d)
u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu   
5.  Čerpání (použití) rezervního fondu k úhradě sankcí  414  648  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. b)
u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu– dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. c)
u příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem   
6.  Čerpání (použití) rezervního fondu k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady  414  648  – dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2. písm. e)
u příspěvkových organizací zřizovaných organizačními složkami státu– dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. b)
u příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem   
7.  Čerpání (použití) rezervního fondu
k posílení fondu investic 
 
414  416  dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. e)
u příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem   


Poznámka

Položka "C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů" obsahuje podle § 27 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů podle jiných právních předpisů. Účtování o fondech je upraveno Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky (dále také ČÚS) č. 704 – Fondy účetní jednotky.

Tvorba a použití rezervního fondu podle zvláštních právních předpisů:

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu

Podle § 57 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku podle § 56 odst. 2 písm. c), z přijatých peněžních darů, z prostředků převedených podle § 54 odst. 7 a z peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Prostředků rezervního fondu lze použít:

  1. k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku,
  2. k úhradě sankcí,
  3. k úhradě zhoršených hospodářských výsledků vzniklých před nabytím účinnosti tohoto zákona podle § 55 odst. 4,
  4. k doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele,
  5. k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady.

Podle § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem zřizovatele na provoz lze rezervní fond použít v průběhu roku pouze v případě, že jeho použití bylo rozpočtováno. V tomto případě se jeho použití účtuje do výnosů příspěvkové organizace. Nespotřebovaná část rozpočtovaná na krytí potřeb a převedená do výnosů příspěvkové organizace se vrátí před zpracováním roční účetní závěrky do rezervního fondu. Prostředky převedené do rezervního fondu podle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. lze v průběhu roku použít, i když jejich použití rozpočtováno nebylo. V § 54 odst. 7 se stanoví, že pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 1 písm. e) a f) nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, v němž byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta.

Podle § 54 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. jsou finanční vztahy stanovené zřizovatelem:

písm. e) dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,

písm. f) dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na jejichž základě jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů.

Podle § 57 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech se účelově určené peněžní dary a peněžní prostředky poskytnuté ze zahraniční použijí v souladu s jejich určením.

Podle § 57 odst.

Nahrávám...
Nahrávám...