dnes je 25.7.2024

Input:

Novela zákona o veřejných zakázkách

6.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13 Novela zákona o veřejných zakázkách

Mgr. Hana Vítová

Dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto dnem zároveň tato novela nabývá účinnosti.

Možnost dodatečných stavebních prací nebo služeb

V důsledku novely bude nově možné zadat dodatečné stavební práce nebo služby v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku na stavební práce nebo služby, pokud potřeba těchto dodatečných stavebních prací nebo služeb vznikla za okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za splnění dalších podmínek. Jedná se tak o rozšíření dané možnosti, neboť dosavadní úprava tuto možnost vázala na objektivně nepředvídané okolnosti.

V důsledku schválení senátního pozměňovacího návrhu je zvýšen maximální limit ceny dodatečných stavebních prací nebo služeb z 20 % na 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Zrušení zadávacího řízení v případě jediné nabídky

S odvoláním na dosavadní zkušenosti s povinností zrušit zadávací řízení v případě, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka, obsahuje novela zrušení této povinnosti. Jedná se tedy de facto o návrat k úpravě účinné do 1. 4. 2012, kdy nabyla účinnosti novela ZVZ, zákon č. 55/2012 Sb., který tuto povinnost zavedl (přičemž tato povinnost byla posléze zmírněna zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., které stanovilo s účinností od 1. 1. 2014 určité výjimky z této povinnosti).

Seznam hodnotitelů

Novelou je též zrušen institut seznamu hodnotitelů veřejných zakázek, který jinak nabyl účinnosti 1. ledna 2015 (v důsledku dělené účinnosti zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.). Tento institut se měl uplatňovat u významných veřejných zakázek, u kterých měly být členy (a náhradníky) v hodnotící komisi mimo jiné osoby vybrané ze seznamu hodnotitelů veřejných zakázek. Tento seznam mělo vést Ministerstvo pro místní rozvoj a měly se do něj zapisovat fyzické osoby splňující stanovené podmínky zápisu.

Hodnotící kritéria

Další změnou je rozšíření výčtu dílčích hodnotících kritérií v případě, že se zadavatel rozhodne pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Výčet dílčích hodnotících kritérií je v případě vlivu na zaměstnanost rozšířen o osoby se ztíženým přístupem na trh práce. Dále jsou dílčími hodnotícími kritérii nově výslovně také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena

Dochází k rozšíření posuzování výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a to i na případy elektronických aukcí po jejich ukončení.

Jazykové znění diplomů

Vysokoškolské diplomy již nebude nutné předkládat pouze v českém jazyce, popřípadě v jazyce stanoveném zadavatelem v zadávacích podmínkách. Přímo ze zákona nyní vyplývá možnost je předkládat též v latinském jazyce.

Odborné vyjádření

Dále se ruší povinnost předložení oponentního odborného vyjádření, jehož vypracování mělo zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj a které mělo být podmínkou projednání odůvodnění veřejné zakázky včetně odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty významné veřejné zakázky a které měla schvalovat vláda. Povinnost předložení tohoto oponentního vyjádření byla účinná na základě dělené účinnosti zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. od 1. ledna 2015.

Citlivá činnost

Za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (zákon č. 412/2005 Sb.) se při zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 300 milionů Kč, pro účely zákona o veřejných zakázkách již nepovažuje výkon funkce člena hodnotící komise.

Dohled nad dodržováním zákona

V zájmu zefektivnění řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) novela obsahuje také některé změny týkající se jeho činnosti.

Pakliže bude řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno na návrh stěžovatele, je navrhovatel povinen k návrhu také připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, pokud nebudou součástí dokumentace o veřejné zakázce. Náležitosti návrhu nebudou moci být dodatečně měněny ani doplňovány, ÚOHS k takovým změnám a doplněním nebude přihlížet. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli však ÚOHS přihlédne, pokud půjde o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli, což bude navrhovatel povinen prokázat.

Dochází také k rozšíření okruhu dokumentů, které je zadavatel povinen zasílat ÚOHS výhradně v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo datovou

Nahrávám...
Nahrávám...