dnes je 21.4.2024

Input:

Zveřejňování a povinnosti veřejného zadavatele před začátkem zadávacího řízení

21.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1.1 Zveřejňování a povinnosti veřejného zadavatele před začátkem zadávacího řízení

Mgr. Pavel Bláha

Nové povinnosti veřejného zadavatele v oblasti zveřejňování lze rozdělit na povinnosti:

 • před začátkem zadávacího řízení,

 • po skončení zadávacího řízení.

Povinnosti zadavatele dále uvedené zákonodárce do novely č. 55/2012 Sb., vtělil záměrně, aby prakticky posílil principy § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.:

 • transparentnost – tento princip je v textu dále rozebranými změnami naplněn nejvíce,

 • rovné zacházení,

 • zákaz diskriminace.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že zadavateli povinností zveřejňovat nové informace a zdůvodnění veřejné zakázky přibyly další poměrně rozsáhlé povinnosti administrativního rázu. Bude si muset jednak výrazně hlídat termíny a také používat další zdůvodňování, argumenty a doklady.

Zveřejňování a povinnosti veřejného zadavatele před začátkem zadávacího řízení

Novela veřejnému zadavateli nově ukládá uveřejnit formou předběžného oznámení všechny nadlimitní a podlimitní (s výjimkou řízení, které bude zadáno formou zjednodušeného podlimitního řízení) veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.

Ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., hovoří nově o tom, že součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.Zadavatel v něm bude povinen vysvětlit ty aspekty veřejné zakázky, které byly rozhodující pro zvolený způsob zajištění potřeb zadavatele. Další podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis MMR.

Zákonem předpokládaný prováděcí právní předpis – vyhláška č. 232/2012 – vstoupila v platnost od 4. 7. 2012 a je účinná od 1. 9. 2012. MMR vydalo pro přechodnou dobu od dubna 2012 Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

Náležitosti odůvodnění v obecné rovině upravuje § 156 zákona č. 137/2006 Sb., Odůvodnění veřejné zakázky. Oblast odůvodnění je účinná od 1. 4. 2012, u významných veřejných zakázek pak od 1. 1. 2014. Povinnost odůvodňovat veřejné zakázky se vztahuje na veřejné zadavatele. Dle Doporučení MMR se postupuje takto:

Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění:

 1. účelnosti veřejné zakázky,
 2. přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
 3. vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,
 4. stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.

Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti vz uvádí:

 • Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění ZVZ. K datu účinnost této novely nebyly a ještě počátkem června 2012 nejsou vydány prováděcí předpisy k ZVZ. Prováděcí předpisy bohužel nebylo možné vydat s ohledem na velmi významný rozsah připomínek v rámci legislativního procesu při přijetí těchto prováděcích předpisů.

 • Skutečnost, že k 1. 4. 2012 nejsou vydány prováděcí předpisy ZVZ, nemá vliv na zákonnou povinnost zadavatelů zpracovat odůvodnění veřejné zakázky a veřejným zadavatelům ještě odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele, protože tyto povinnosti, včetně jednotlivých údajů, které se mají odůvodňovat, jsou stanoveny přímo ZVZ a prováděcí předpisy mají upravit pouze obsahové náležitosti těchto odůvodnění.

Poznámka: Prováděcí právní předpis ve formě vyhlášky byl vydán dne 4. 7. 2012 pod číslem 232/2012 Sb., a jeho účinnost byla stanovena od 1. 9. 2012. Od zveřejněného Doporučení MMR se částečně liší.

 • Z výše uvedených důvodů pro posílení principu právní jistoty a v rámci předcházení možných komplikací při potenciálních následných kontrolách doporučujeme zadavatelům, aby pro veřejné zakázky, zadávané od 1. 4. 2012, zpracovali odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v níže uvedeném rozsahu. Vzorové formuláře pro zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti technických kvalifikačních předpokladů, obchodních podmínek, technických podmínek, hodnotících kritérií a předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou přiloženy níže.

 • Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Nahrávám...
Nahrávám...