dnes je 23.2.2024

Input:

Výjimky z postupů podle zákona a koncepční řešení v novém zákoně

13.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.4 Výjimky z postupů podle zákona a koncepční řešení v novém zákoně

JUDr. Irena Novotná

V současně platném ZVZ jsou výjimky z postupů podle zákona vymezeny v ustanoveních

§ 18 a 19 ZVZ. S přijetím nových směrnic dochází k bližší konkretizaci a upřesnění některých výjimek.

a) Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky a služby

Nové směrnice nově vymezují zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby, které se obecně týkají právního zastoupení klienta advokátem a právního poradenství, právních služeb poskytovaných správci nebo ustanovenými opatrovníky, právních služeb spojených s výkonem úřední moci, osvědčování a ověřování listin, dále pak finančních služeb souvisejících s vydáváním, prodejem a nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů a služeb spojených s úvěry.

b) Služby civilní obrany a ochrany apod.

Nové směrnice se nově nevztahují na služby civilní obrany a ochrany a prevence nebezpečí poskytovaných neziskovými organizacemi nebo sdruženími, CPV kód: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 s výjimkou služeb sanitní přepravy pacientů, veřejné služby v přepravě cestujících po železnici nebo metrem a služeb v rámci politické kampaně kódů CPV 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6, jsou-li zadávány stranou v rámci volební kampaně.

Vymezení problému a cíl úpravy v novém zákoně: Problematika spočívá ve správném a účelném stanovení okruhu nadlimitních a podlimitních výjimek tak, aby bylo zachováno soutěžní prostředí. Současně však se zohledňuje, aby se bezúčelně nerealizovala zadávací řízení tam, kde to z pohledu zadavatele není vhodné nebo hospodárné. Cílem nové právní úpravy je dosažení souladu s evropskou právní úpravou a současně zákonodárce  bere v úvahu zvláštnosti českého institucionálního prostředí a uvažuje o zajištění efektivního zadávání veřejných zakázek v oblastech, které se svou podstatou a charakterem vymykají obecnému rámci.

c) In-house výjimka – problematika zadávání

I když dosud platné zadávací směrnice neobsahovaly in-house výjimku, která byla spíše dovozována z výkladové praxe Soudního dvora EU, česká právní úprava zakotvuje tzv. in-house výjimku v ustanovení § 18 odst. 1 písmene e) ZVZ.

Podle tohoto ustanovení nejsou veřejní zadavatelé povinni zadávat veřejnou zakázku podle ZVZ, jestliže je jejím předmětem poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele, a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva. Výlučnými majetkovými právy se rozumí, že veřejný zadavatel disponuje sám veškerými hlasovacími právy

Nahrávám...
Nahrávám...