dnes je 27.5.2024

Input:

Protokoly o jednání hodnotící komise

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.8.0.1 Protokoly o jednání hodnotící komise

PROTOKOL O ČTVRTÉM JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE


ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …… zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji "

Hodnotící komise se dne 16. dubna 2012 sešla na svém čtvrtém jednání vztahujícím se k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“, zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343.

 1. Složení hodnotící komise a její usnášení schopnost

 1. JUDr. Hana

 2. RNDr. Vladimír

 3. JUDr. Dana

 4. Mgr. Jitka

 5. p. Miloslava

Komise se sešla v plném počtu všech 5 členů, tudíž je usnášeníschopná.

 1. II. Mlčenlivost členů komise

Členové komise tímto četně prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při své účasti v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což v závěru protokolu ze čtvrtého jednání hodnotící komise stvrzují svými podpisy.

 1. III. Nepodjatost členů hodnotící komise

Všichni přítomní členovéhodnotící komise byli seznámeni se seznamem doručených a přijatých nabídek. Čestné prohlášení o nepodjatosti členové komise podepsali při třetím jednání komise dne 12. července 2012, které se zabývalo posouzením kvalifikace dodavatelů. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl ani nadále důvod podjatosti.

 1. IV. Náplň jednání komise

Náplní jednání komise bylo posouzení nabídek, k němuž komise vypracovala níže uvedený podklad k vyplnění příslušné části Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

 1. V. Posouzení nabídek dle § 76 zákona

Komise u níže uvedených nabídek posuzovala prokázání splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Seznam posuzovaných nabídek – část s názvem Hledám zaměstnání

Číslo nabídky Obchodní firma, sídlo IČO Závěr 
1. VIA …………… ………… Uchazeč splnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele 
4. Peo ………… Uchazeč splnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele 

Komise neshledala žádnou nabídkovou cenu mimořádně nízkou, rovněž komise neshledala zbylé nabídky nepřijatelnými.

Seznam posuzovaných nabídek – část s názvem Bilanční diagnostika

Číslo nabídky Obchodní firma, sídlo  Závěr 
3. Rep ……… Uchazeč splnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele 
8. Palatin ……… Uchazeč splnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele 
8. Div ……… Uchazeč splnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele 

Komise neshledala žádnou nabídkovou cenu mimořádně nízkou, rovněž komise neshledala zbylé nabídky nepřijatelnými.

 1. VI. Ukončení jednání komise

Předseda komise ukončil posouzení nabídek s tím, že další jednání se uskuteční v sídle zadavatele dne 23. července 2012 v 09:00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 16. července 2012

Podpisy všech přítomných členů, příp. náhradníků členů hodnotící komise:

Jméno a příjmení člena, příp. náhradníka člena hodnotící komise Podpisy členů, příp. náhradníků členů hodnotící komise 
JUDr. Hana  
RNDr. Vladimír  
JUDr. Dana  
Mgr. Jitka  
p. Miloslava  
PROTOKOL O PÁTÉM JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE


ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …. zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem …….., ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji "

Hodnotící komise se dne 23. července 2013 sešla na svém pátém jednání vztahujícím se k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“, zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343.

 1. Složení hodnotící komise a její usnášení schopnost

Na třetí jednání hodnotící komise se dostavili:

 1. JUDr. Hana

 2. RNDr. Vladimír

 3. JUDr. Dana

 4. Mgr. Jitka

 5. p. Miloslava

Komise se sešla v plném počtu všech 5 členů a je tudíž usnášeníschopná.

 1. II. Mlčenlivost členů komise

Členové komise tímto četně prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při své účasti v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, což v závěru protokolu z pátého jednání hodnotící komise stvrzují svými podpisy.

 1. III. Nepodjatost členů hodnotící komise

Všichni přítomní členovéhodnotící komise byli seznámeni se seznamem doručených a přijatých nabídek. Čestné prohlášení o nepodjatosti členové komise podepsali při třetím jednání komise dne 12. července 2012, které se zabývalo posouzením kvalifikace dodavatelů. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl ani nadále důvod podjatosti

 1. IV. Náplň jednání komise

Náplní jednání komise bylo hodnocení nabídek, k němuž komise vypracovala níže uvedený podklad k vyplnění příslušné části Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

 1. V. Hodnocení nabídek

Část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání

Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek, a to dle kritérií

pořadí váha kritérium 
70 % Cena plnění za osobu bez DPH 
30 % Počet účastníků (nesmí být nižší než zadavatelem požadovaný minimální počet) 

Způsob hodnocení:

Kritérium č. 1:

 nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutá cena plnění za osobu bez DPH  
100 x __________________________________________________________________ x váha 70 % 
 nabídková cena plnění za osobu bez DPH hodnocené nabídky  

Kritérium č. 2:

 nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutý minimální počet účastníků  
100 x ____________________________________________________________ x váha 30 % 
 minimální počet účastníků hodnocené nabídky  

Body za obě hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Seznam nabídek, které byly hodnoceny:

Číslo
nabídky 
Obchodní firma  Sídlo / místo podnikání 
1. VIA ……….. ……….. ………….. 
4. Peo………. ………. …………. 

Uchazeč VIA ……….a.s. cenu plnění za osobu bez DPH ve výši 3 289 Kč/osoba a počet účastníků v počtu 6 osob/kurz.

Uchazeč Peo……... nabídl cenu plnění za osobu bez DPH ve výši 4 781 Kč/osoba a průměrný minimální počet účastníků v počtu 6 osob/kurz.

Sumarizace nabízených podmínek plnění pro část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání:

část zadávací nabídka nabídnutá počet 
dokumentace číslo cena klientů 
B. 1. 3 289 
B. 1. 4 781 

Hodnotící tabulka pro část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání:

část
zakázky 
číslo nabídnutá počet nejnižší min.počet 1.kritérium 2.kritérium součet 
nabídky cena klientů cena klientů a+b 
B. 1. 3.289,- 3.289,- 70 30 100 
4.781,- 3.289,- 48,15520 30 78,15520 

Komise dle výsledků hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek stanovila následující pořadí nabídek:

Obchodní firma  Sídlo / místo podnikání Pořadí nabídky 
VIA ……… …… ………. 1. 
Peo ……….. …… …….. 2. 

Výsledek hodnocení nabídky a doporučení

Nahrávám...
Nahrávám...