dnes je 19.6.2024

Input:

Průběh zjednodušeného podlimitního řízení

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2 Průběh zjednodušeného podlimitního řízení

Ing. Radek Havlan, Mgr. Ing. Michal Bureš

Postup zadavatele

Postup veřejného zadavatele při realizaci zjednodušeného podlimitního řízení je popsán v následujícím textu včetně uvedení odkazů na jednotlivé paragrafy zákona, které upravují jednotlivé činnosti.

1. Zadavatel založí písemnou evidenci všech úkonů učiněných v zadávacím řízení dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Evropské komisi a vede ji v průběhu celého zadávacího řízení – § 148 odst. 3 ZVZ.

2. Zadavatel zahajuje proces zadání zakázky odesláním výzvy k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace nejméně 5 zájemcům. Náležitosti výzvy jsou stanoveny v § 38 odst. 4 ZVZ. Tuto písemnou výzvu dále zadavatel zveřejní na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek – § 38 odst. 2 ZVZ. Lhůta pro podání nabídek je stanovena zákonem minimálně v těchto délkách – min. 15 dní. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet v případě zjednodušeného podlimitního řízení dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení.

3. Zadavatel poskytuje na základě žádosti zájemcům zadávací dokumentaci – § 48 ZVZ. Zadavatel minimálně textovou část zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel všem zájemcům ve stejném rozsahu, a to nejpozději do pracovních 2 dní ode dne doručení písemné žádosti. Zde je nutno upozornit zadavatele na zákonem stanovenou velmi krátkou procesní lhůtu 2 pracovních dní na zaslání zadávací dokumentace.

4. Zadavatel může dle § 67 ZVZ požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu.

Zadavatel může požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci, nákladů na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím. Zadavatel však nesmí požadovat úhradu těchto nákladů přesahující obvyklé náklady.

5. Zadavatel poskytuje na základě případné žádosti potenciálním dodavatelům dodatečné informace k zadávací dokumentaci – § 49 ZVZ. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtách dle § 49 ZVZ. Na základě žádosti odešle zadavatel dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději ve lhůtách dle § 49 ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.

6. Je-li to pro plnění veřejné zakázky nebo zpracování nabídky nezbytné, zadavatel umožní všem potenciálním dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky v době jím určené – § 49 ZVZ. Prohlídka se nesmí konat později než ve lhůtách stanovených dle § 49 odst. 5 ZVZ před uplynutím lhůty k podání nabídek. U zjednodušeného podlimitního řízení oznámí zadavatel potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění na profilu zadavatele.

7. Pro otevírání obálek (§ 71 ZVZveřejný zadavatel ustanoví nejméně tříčlennou komisi, pokud otevíráním obálek s nabídkami nepověří hodnotící komisi.

8. Pro hodnocení nabídek jmenuje veřejný zadavatel hodnotící komisi (§ 74 ZVZ). Zákonem je také v tomto paragrafu stanoven minimální počet členů komise, a dále je zde stanoven požadavek na minimálně třetinovou účast členů s příslušnou odbornou způsobilostí, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce veřejného zadavatele. Při jmenování členů komise zadavatel jmenuje dále také náhradníky za členy komise s tím, že každý člen má svého konkrétního náhradníka.

9. Zadavatel nejméně v předstihu 5 pracovních dní svolává členy hodnotící komise na její první jednání – § 75 ZVZ. V případě, že se některý člen hodnotící komise nemůže jednání účastnit, oznámí tuto skutečnost neprodleně, aby bylo možné zajistit účast příslušného náhradníka.

10. Uchazeči podávají v zadavatelem stanovené lhůtě nabídky – § 39 ZVZ. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.

11. Doručené nabídky zadavatel eviduje dle § 69 odst. 6 a přiděluje jim pořadová čísla včetně data a času jejich doručení. V případě podání nabídky elektronickými prostředky musejí být splněny požadavky § 149 ZVZ.

12. Komise pro otevírání obálek přejímá od zadavatele nabídky uchazečů včetně seznamu nabídek.

13. Komise pro otevírání obálek za účasti uchazečů ihned po skončení lhůty pro podání nabídek otevírá obálky s nabídkami – § 71 ZVZ.

Při otevírání obálek s nabídkami jsou obálky otevírány postupně dle pořadového čísla doručení a následně jsou nabídky kontrolovány s ohledem na splnění požadavků.

  • zpracování v požadovaném jazyce,

  • zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Přítomným uchazečům jsou při otevírání obálek sdělovány tyto informace o nabídce:

  • identifikační údaje uchazeče

  • výsledek kontroly splnění požadavků dle předchozí věty

  • komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

V případě, že jsou zadavateli doručeny také nabídky podané elektronickými prostředky, otevře komise pro otevírání obálek tyto nabídky v době od uplynutí lhůty pro podání nabídek do termínu otevírání obálek (v tomto případě komise při otevírání obálek sdělí přítomným uchazečům informace o těchto nabídkách před zahájením otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě).

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze nabídky podané elektronickými prostředky, otevírání obálek se nemusí konat; zadavatel tuto skutečnost oznámí uchazečům a následně po otevření elektronicky podaných nabídek uchazečům zpřístupní protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky.

Pokud se při otevírání obálek zjistí, že nabídka nesplňuje požadavky podle § 71 odst. 7 ZVZ, je vyřazena z další účasti v zadávacím řízení. O průběhu otevírání obálek je sepisován protokol o otevírání obálek obsahující příslušné zákonem stanovené údaje – § 73 ZVZ. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise pro otevírání obálek. K protokolu se přikládá listina přítomných uchazečů.

14.

Nahrávám...
Nahrávám...