dnes je 23.2.2024

Input:

Užší zadávací řízení zahájené veřejným zadavatelem

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1 Užší zadávací řízení zahájené veřejným zadavatelem

Mgr. Ing. Michal Bureš

DOKUMENTY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY VŽDY

V užším zadávacím řízení zahájeném veřejným zadavatelem musí dodavatelé předložit vždy:

 1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
  (§ 53 ZVZ),
 2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
  (§ 54 ZVZ),
 3. čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ).

Základní kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů musí dodavatel předložit:

 1. čestné prohlášení,
 2. výpisy z evidence rejstříku trestů,
 3. potvrzení příslušného finančního úřadu,
 4. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Tyto doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů může být nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Veřejný zadavatel nicméně vedle tohoto výpisu může požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h) ZVZ, pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů může být také nahrazeno certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

U podlimitní veřejné zakázky obecně platí, že splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Veřejný zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 3 ZVZ, popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních předpokladů.

Čestné prohlášení

Čestným prohlášením se prokazují základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ a částečně základní kvalifikační předpoklad uvedený v § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ. Obvyklý postup je takový, že dodavatel při přípravě čestného prohlášení použije přesné znění dotčených základních kvalifikačních předpokladů. Čestné prohlášení může znít např. takto:

Příklad

Dodavatel AA, IČ BB, se sídlem CC, právní forma DD, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném EE, oddíl FF, vložka GG, tímto čestně prohlašuje, že je dodavatelem,

 • který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu [§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ”)],

 • vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ),

 • který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ),

 • který ve vztahu ke spotřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ),

 • který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) ZVZ),

 • který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) ZVZ),

 • který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) ZVZ) a

 • kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) ZVZ).

V HH dne II

AA:

……………………………

JJ

Výpisy z evidence Rejstříku trestů

Výpisy z evidence Rejstříku trestů se prokazují základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a)a b) a odst. 2 písm. b) ZVZ.

Není nutné, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl zcela bez záznamu, ale stačí, když v něm nebude uvedeno odsouzení za trestné činy obsažené v uvedených ustanoveních. Je-li dodavatel právnickou osobou, musí být výpisy předloženy jak za právnickou osobu, tak za všechny statutární orgány, příp. všechny členy statutárního orgánu, jedná-li se o kolektivní statutární orgán [Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, však u statutárních orgánů vychází z jiné koncepce. Občanský zákoník již nezná kategorii statutárního orgánu, kterým je fyzická osoba. Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní). To znamená, že např. u společnosti s ručením omezeným, která má jednoho jednatele Josefa Nováka, je tato osoba členem statutárního orgánu]. Dále je nutné, aby bezúhonnost ve vztahu k dotčeným trestným činům byla splněna jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Ve vztahu k území jiného státu se předkládá místo výpisu z evidence Rejstříku trestů doklad stanovený právním řádem příslušného státu. Pokud by takový doklad vydáván nebyl, předloží dodavatel čestné prohlášení.

V případě člena statutárního orgánu, který má bydliště v zahraničí, není jednotný názor, zda musí být předložen doklad i ve vztahu k území státu, ve kterém má člen statutárního orgánu bydliště. Doslovný gramatický výklad poskytuje odpověď zápornou, naopak teleologický výklad dává odpověď kladnou. Proto doporučujeme, aby dodavatel předložil doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů i ve vztahu k území státu, ve kterém má člen statutárního orgánu bydliště.

Potvrzení příslušného finančního úřadu

Potvrzením příslušného finančního úřadu dodavatel prokáže, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ).

Absence daňových nedoplatků musí být splněna jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Ve vztahu k území jiného státu zahraniční dodavatel předkládá místo potvrzení příslušného finančního úřadu doklad stanovený právním řádem příslušného státu. Pokud by takový doklad vydáván nebyl, předloží zahraniční dodavatel čestné prohlášení.

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení

Potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dodavatel prokáže, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ).

Absence uvedených nedoplatků musí být splněna jak ve vztahu k České republice, tak ve vztahu k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Ve vztahu k území jiného státu zahraniční dodavatel předkládá místo potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení doklad stanovený právním řádem příslušného státu. Pokud by takový doklad vydáván nebyl, předloží zahraniční dodavatel čestné prohlášení.

Profesní kvalifikační předpoklady

K prokázání, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady, musí dodavatel předložit (§ 54 ZVZ):

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
 3. doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů,
 4. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů

e.doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách.

Dodavatel předkládá z uvedených dokladů pouze ty, které z povahy věci přicházejí v úvahu. Např. není-li dodavatel zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, doklad uvedený pod písmenem a) nepředkládá. Pro plnění většiny veřejných zakázek není nutné členství v profesních organizacích, a proto doklad uvedený pod písmenem c) nemusí být u většiny zadávacích řízení předkládán. Dokladem uvedeným pod písmenem d) jsou např. osvědčení a certifikáty o zkouškách vyžadované zvláštními zákony.

Upozorňujeme, že zadavatelé zpravidla při vymezení kvalifikačních předpokladů neuvádějí, jaké konkrétní doklady podle § 54 písm. b) až d) ZVZ jsou vyžadovány, a je plně na bedrech dodavatele, aby sám posoudil, jaké doklady musí předložit.

Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může být nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Ekonomická a finanční způsobilost

Dodavatel je podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dodavatel musí prohlásit, že je ekonomicky a finančně způsobilý a musí toto prohlásit ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce. Čestné prohlášení může znít např. takto:

Příklad

Dodavatel AA, IČ BB, se sídlem CC, právní forma DD, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném EE, oddíl FF, vložka GG, tímto čestně prohlašuje, že je dodavatelem, který je ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ekonomicky a finančně způsobilým splnit veřejnou zakázku HH, evidenční číslo zakázky II, datum uveřejnění ve VVZ JJ, zadavatel KK.

V LL dne MM

AA:

……………………………

NN

U podlimitní veřejné zakázky platí, že předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku není ze ZVZ povinné, a dodavatel je povinen toto čestné prohlášení předložit pouze tehdy, pokud to veřejný zadavatel požaduje.

NÁLEŽITOSTI, O NICHŽ ROZHODUJE ZADAVATEL

Pokud tak rozhodne veřejný zadavatel, musí být v nabídce obsaženy:

 1. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 ZVZ),
 2. potvrzení Úřadu práce České republiky o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 101 ZVZ),
 3. jiné doklady.

U kvalifikačních předpokladů, u kterých zákon ponechává uvážení, zda a v jaké podobě bude požadovat jejich splnění, je veřejný zadavatel povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky (§ 50 odst. 3).

Zadavatel může u veřejné zakázky v oznámení užšího řízení požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Ačkoli zákon výslovně nestanoví, že se jistota poskytuje až spolu s podáním nabídky, vyplývá to např. z úpravy poskytnutí jistoty formou bankovní záruky a z taxativního výčtu případů, ve kterých zadavateli připadá poskytnutá peněžní jistota nebo má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky.

Technické kvalifikační předpoklady

Ustanovení § 56 odst. 1 až 3 ZVZ obsahuje taxativní výčet dokumentů, jaké může

Nahrávám...
Nahrávám...