dnes je 10.12.2023

Input:

Průběh zadávacího řízení a úkony zadavatele s ním související

21.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2 Průběh zadávacího řízení a úkony zadavatele s ním související

Mgr. Pavel Bláha

1. Kroky zadavatele před realizací zadávacího řízení

1.1 Oznámení profilu zadavatele (povinnost zadavatele od 1. 4. 2012 – má vazbu na další úkony zadavatele) včetně uveřejnění objednávky uveřejnění informací v IS VZ US (věstníku Veřejných zakázek). Použití objednávky se opakuje ve všech dalších krocích, které vyžadují uveřejnění v IS VZ US.

Poznámky k profilu zadavatele

Problematiku profilu zadavatele řeší § 17 písm. w ZVZ. K provedení postupů zadavatele byla vydána prováděcí vyhláška k zákonu o veřejných zakázkách č. 133/2012 Sb. účinná od 1. 6. 2012:

 • Dokumenty, které zadavatel musí být povinně zveřejnit na profilu zadavatele, jsou uvedeny v § 7 (pro nadlimitní zakázku v otevřeném řízení jde o zadávací dokumentaci, nebo textovou část zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentaci, dodatečné informace k VZ a písemnou zprávu zadavatele dle § 85).

 • Požadavky na náležitosti profilu zadavatele specifikuje § 8.

 • Strukturu údajů zveřejňovaných na profilu zadavatele upravuje § 9 (pro nadlimitní zakázku v otevřeném řízení platí, že textová část zadávací dokumentace, dodatečné informace, informace o umožnění prohlídky místa plnění musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu). Zadavatel rovněž pro strukturu údajů musí povinně užívat strukturu údajů ve formátech, které jsou upraveny v části I. a)–g) přílohy č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb.

Dle § 156 odst. 1 písm. a) ZVZ zadavatel na profilu zadavatele u veřejné zakázky povinně odůvodní:

 • účelnost veřejné zakázky,

 • přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady,

 • vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,

 • stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

Podrobnosti tohoto odůvodnění VZ stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech a rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (účinnost od 1. 9. 2012; do doby účinnosti vyhlášky vydalo MMR Doporučení k postupu zadavatelů při odůvodnění účelnosti veřejné zakázky).

Dle § 147a odst. 1 ZVZ zadavatel na profilu zadavatele dále povinně zveřejní:

 • smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

 • výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

 • seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

1.2 Oznámení předběžných informací o zakázce + odůvodnění VZ dle § 86 ZVZ

Poznámky k předběžnému oznámení

Dle § 86 odst. 1 ZVZ zadavatel uveřejní (povinně) formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve jeden měsíc od odeslání předběžného oznámení.

Dle § 86 odst. 2 ZVZ tvoří součást předběžného oznámení i odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis. Uvedeným předpisem je vyhláška č. 232/2012 Sb. (do doby účinnosti vyhlášky vydalo MMR Doporučení k postupu zadavatelů při odůvodnění účelnosti veřejné zakázky). Vyhláška v § 1 pro předběžné oznámení VZ stanoví, co by mělo obsahovat odůvodnění VZ:

 • popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

 • popis předmětu veřejné zakázky,

 • popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

 • předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

Vyhláška dále nestanoví, kde a jakým způsobem se uvedené odůvodnění má zveřejnit. To určuje Metodika MMR k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitosti profilu zadavatele. Zde se .3.1. pro účely otevřeného řízení uvádí, že:

 • ve formuláři Oznámení předběžných informací bude odůvodnění účelnosti uvedeno pro stavební práce v bodě IIA. 8) Další informace a pro dodávky a služby v bodě IIB. 8) Další informace (obojí max. 8000 znaků).

1.3 Zpracování zadávací dokumentace a požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů

2. Zahájení zadávacího řízení

2.1 Oznámení o zakázce včetně uveřejnění objednávky uveřejnění informací v IS VZ US

2.2 Zveřejnění úplného znění zadávací dokumentace a požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů na profilu zadavatele

2.3 Odůvodnění VZ dle § 156 povinně zveřejněné na profilu zadavatele

2.4 Prohlídka místa plnění VZ (pokud je realizována)

2.5 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (pokud vznikne zadavateli potřeba)

2.6 Dotazy uchazečů o zakázku a odpovědi zadavatele

3. Podání nabídek

3.1 Příprava zadavatele na přijetí nabídek – evidence podaných nabídek

3.2 Vlastní podání nabídek

3.2.1 Nabídky podané řádně a ve lhůtě pro podání

Nahrávám...
Nahrávám...