dnes je 12.6.2024

Input:

Oznámení zadavatele k podané námitce o vyloučení uchazeče

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.0.6 Oznámení zadavatele k podané námitce o vyloučení uchazeče

ES, akciová společnost
Nádražní 397
PSČ…….


ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …. zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem …….., ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


Vaše značka: Č.j.: ……/12 ze dne: 26. července 2012 
Naše značka:  Č.j. : MPSV-UP/ …./12/CB Dne: 1. srpna 2012 


Oznámení onámitkách

Postupem podle § 111 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) oznamuji stanovisko zadavatele k námitkám společnosti ES, akciová společnost se sídlem:…. IČ: 896345 (dále jen „stěžovatel“) ze dne 26. července 2012 proti rozhodnutí o vyloučení z další účasti ve veřejné zakázce na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji “, část „Hledám zaměstnání“ , zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona , uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343, oznámené na internetové adrese zadavatele : http://portal.mpsv.cz/upcr/vz.

Oznamuji, že pro nesplnění formálních náležitostí, které předepisuje zákon, se podanými námitkami zadavatel nebude dále zabývat

Odůvodnění

Zadavateli byla dne 30. července 2012 doručena námitka stěžovatele proti rozhodnutí zadavatele z 9. července 2012 proti vyloučení uchazeče společnosti ES, akciová společnost se sídlem:…. IČ: 896345(dále jen stěžovatel) z další účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " ČÁST ZAKÁZKY „Hledám zaměstnání“.

Ve svém podání stěžovatel uvádí, že jeho námitka směřuje proti rozhodnutí zadavatele Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Č. Budějovicích o vyloučení společnosti ES, akciová společnost se sídlem:…. IČ: 896345 jako uchazeče z výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " ČÁST ZAKÁZKY „Hledám zaměstnání“.

Dle názoru stěžovatele zadavatel Úřad práce ČR, Krajské pobočky v Č. Budějovicích porušil svým rozhodnutím o vyloučení společnosti ES, akciová společnost ze dne 9.7.2012 ustanovení § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) v platném znění, protože dle rozhodnutí zadavatele ze dne 9. července 2012 uchazeč společnost ES, akciová společnost nesplnila požadavky § 71 odst. 9 zákona tím, že návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče. Stěžovatel uvádí, že tato skutečnost však není pravdivá. Stěžovatel dále uvádí, že nabídku společnosti ES, akciová společnost podepsala za uchazeče paní Mgr. Jarmila …. Ředitelka krajské kanceláře v Českých Budějovicích. Dle vnitřních směrnic akciové společnosti ES je nastaveno, že případné nabídky společnosti ES, akciové společnosti v rámci vyhlášených veřejný ch zakázek mohou podepisovat i ředitelé krajských zastoupení společnosti ES, akciové společnosti. S ohledem na výše uvedené má stěžovatel za to, že tedy jeho nabídka na veřejnou zakázku s názvem „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " ČÁST

Nahrávám...
Nahrávám...