dnes je 25.7.2024

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - marketing, zahraniční obchod

2.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)

Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/novy-program-na-podporu-inovaci-the-country-for-the-future--246526/

Dílčí programy:

Dotovaná pojištění pro exportéry Exportní garanční a pojišťovací společnosti

Zdroje informací: https://www.egap.cz/cs

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023

Dílčí programy

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Zamření dotačního titulu: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osobě) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka). Splatnost krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (vývozní pohledávky) je kratší než 2 roky. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru. Pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží a služby (vývozní pohledávku).

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Zamření dotačního titulu: Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr, poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osobě) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka), který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného postihu. Splatnost krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru (vývozní pohledávky) je kratší než 2 roky. Pojištěným je banka proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží a služby (vývozní pohledávku). Pojistnou smlouvu podepisuje také vývozce, který uznává všechny své závazky z pojistné smlouvy, zejména že zajistí řádné plnění smlouvy o vývozu. Předmětem pojištění jsou vývozní pohledávky, tj. pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru, tj. pohledávky na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu (platba za dodané zboží a služby) specifikované v pojistné smlouvě. Dokumenty, které budou prokazovat vznik pojištěné vývozní pohledávky a řádné splnění závazků vývozce ze smlouvy o vývozu vůči dovozci a který bude akceptován pojištěným, stanoví pojistná smlouva. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Zamření dotačního titulu: Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osobě) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka). Splatnost střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (vývozní pohledávky) je delší než 2 roky a dovozce musí zaplatit předem (akontace) minimálně 15 % celkové hodnoty vývozu (cena sjednaná ve smlouvě o vývozu). Pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží a služby (vývozní pohledávku). Předmětem pojištění jsou vývozní pohledávky, tj. pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru, tj. pohledávky na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu (platba za dodané zboží a služby) specifikované v pojistné smlouvě.

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Zamření dotačního titulu: Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osobě) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka), který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného postihu. Splatnost střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je delší než 2 roky a dovozce musí zaplatit předem (akontace) minimálně 15 % celkové hodnoty vývozu (cena sjednaná ve smlouvě o vývozu). Ve vybraných případech si Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. (EGAP) může vyžádat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce a pojištěný je povinen smluvně vývozce zavázat k plnění povinností s tím spojených. Pojištěným je banka proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží a služby (vývozní pohledávku). Pojistnou smlouvu podepisuje také vývozce, který se uznává všechny své závazky z pojistné smlouvy, zejm. zajistit řádné plnění smlouvy o vývozu.

Pojištění vývozního odběratelského úvěru

Zaměření produktu: Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci za dovozce za uskutečněnou dodávku zboží a služeb (vývoz). Dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka dovozce (nepřímý odběratelský úvěr). Splatnost vývozního odběratelského úvěru je v zásadě delší než 2 roky. Je požadováno, aby dovozce zaplatil minimálně 15 % Export Contract Value předem. Pojištěným je banka proti riziku nesplácení poskytnutého vývozního odběratelského úvěru ve stanovených termínech. Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěného rizika, ohodnocení charakteru a rizikovosti příslušného vývozu a jeho financování, tj. zejm. objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu, na délce a výši poskytnutého financování a na výši spoluúčasti.

Pojištění potvrzeného akreditivu

Zaměření produktu: Dokumentárním akreditivem je písemný závazek banky zahraničního dovozce zaplatit vývozci po předložení předepsaných dokumentů za dodané zboží nebo služby. Vystavený dokumentární akreditiv potvrzuje banka vývozce a ručí tak za závazek banky zahraničního dovozce. Pojištěným je potvrzující banka vývozce proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky vystavující bankou v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost vystavující banky platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření cizí země, které vystavující bance znemožní plnění z akreditivu, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi vystavující banky, ale také jiné události v zemi vystavující banky jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Výše pojistného závisí na době platnosti akreditivu, na termínu jeho splatnosti a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Pojištění úvěru na předexportní financování

Zaměření produktu: Předexportním financováním výroby pro vývoz (předexportním úvěrem) je úvěr poskytnutý bankou vývozci (popř. výrobci) na financování výroby pro vývoz a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro vývoz. Pojištěným je banka a pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů, popř. na dostatečné zajištění úhrad vývozních pohledávek. Délka splatnosti vývozního úvěru má vliv na to, do jaké výše může být pojištěn předexportní úvěr. Při splatnosti vývozního úvěru do 2 let lze pojistit předexportní úvěr do výše 85 % hodnoty vývozu a při delší splatnosti do výše 75 % hodnoty vývozu. Předexportní úvěr na investice do výroby pro vývoz může být poskytnut pouze v případě, je-li alespoň 75 % výroby určeno pro vývoz a smluvně zabezpečeno splácení alespoň 75 % předexportního úvěru.

Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí

Zaměření produktu: Investicí v zahraničí je každá majetková hodnota poukázaná do zahraniční dceřiné společnosti v souvislosti s hospodářskými aktivitami českého investora. Může se například jednat o výstavbu nové výrobní kapacity na „zelené louce“, stejně jako o koupi již zavedené výroby, o získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo o dodatečný kapitál na podporu obchodní expanze zahraniční společnosti. Investice musí představovat dlouhodobý závazek investora na dobu nejméně 3 let. Investorem může být jakákoli česká právnická osoba. Pojištění chrání investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Pojistnou událostí je úplné nebo částečné znehodnocení investice, úplné nebo částečné neprovedení transferu dividend, výnosů, zisků po zaplacení všech daní a poplatků z pojištěné investice ani v průběhu čekací (karenční) doby v důsledku teritoriálních nebo jiných nekomerčních příčin, kterými jsou nemožnost konverze výnosů, vyvlastnění, politické násilné činy a porušení smluvních závazků

Nahrávám...
Nahrávám...