dnes je 23.2.2024

Input:

162/2015 Sb., Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

č. 162/2015 Sb., Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2015
o podrobnostech úřednické zkoušky
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Obsah, rozsah a způsob provedení obecné části úřednické zkoušky
(1) Státní zaměstnanec nebo osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, (dále jen „zkoušený”) koná obecnou část úřednické zkoušky formou písemného testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná. Písemný test trvá 60 minut.
(2) Ministerstvo vnitra vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
§ 2
Obsah, rozsah a způsob provedení zvláštní části úřednické zkoušky
(1) Zkoušený koná zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí na 3 zkušební otázky, které si vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut.
(2) Ústřední správní úřad vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce 1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády, jiných dokumentů a požadavků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.
§ 3
Hodnocení úřednické zkoušky
(1) Každá část úřednické zkoušky se hodnotí samostatně.
(2) Zkoušený, který v obecné části úřednické zkoušky správně zodpoví alespoň 22 zkušebních otázek obsažených v písemném testu, se hodnotí výrokem „vyhověl”; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl”. Zkoušený se z obecné části úřednické zkoušky nehodnotí, koná-li další zvláštní část úřednické zkoušky a již úspěšně složil obecnou část úřednické zkoušky.
(3) Zkoušený, který se ve zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem „vyhověl” alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek, se ve zvláštní části úřednické zkoušky celkově hodnotí výrokem „vyhověl”; v opačném případě se hodnotí výrokem „nevyhověl”.
(4) Zkoušený se dále v obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky hodnotí výrokem „nevyhověl”, pokud
a) v průběhu obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky použije nedovolenou pomůcku,
b) od obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky odstoupí, nebo
c) se k obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky bez řádné omluvy nedostaví.
(5) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 4, záznam do protokolu o průběhu úřednické zkoušky.
(6) Úřednická zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem „vyhověl” v obecné i zvláštní části úřednické zkoušky. Vzor osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 4
Další náležitosti úřednické
Nahrávám...
Nahrávám...