dnes je 24.3.2023

Input:

145/2015 Sb., Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

č. 145/2015 Sb., Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
Vláda nařizuje podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Ochrana oznamovatele

 Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, (dále jen „oznamovatel”), a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.
Organizační zajištění oznamování protiprávního jednání
§ 2
(1) Služební orgán zřídí
a) zpravidla ve své bezprostřední podřízenosti služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, (dále jen „prošetřovatel”); je-li služebním orgánem vláda, určí prošetřovatele ze státních zaměstnanců vykonávajících státní službu v Úřadu vlády České republiky,
b) v sídle služebního úřadu, a jde-li o vládu, v sídle Úřadu vlády České republiky schránku pro příjem oznámení v listinné podobě; schránka musí být veřejně přístupná, uzamykatelná, umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele, a označena tak, aby byl zřejmý její účel, a
c) adresu elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
(2) Informace o tom, kdo je prošetřovatelem, kde je umístěna schránka pro příjem oznámení a jaká je adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě, zveřejní služební orgán na internetových stránkách služebního úřadu, popřípadě i jiným, ve služebním úřadu obvyklým způsobem, a v případě vlády na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.
(3) Prošetřovatel kontroluje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den.
§ 3
(1) Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem, a dále vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.
(2) Prošetřovatel určený vládou přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se člena vlády, náměstka ministra vnitra pro státní službu, vedoucího ústředního správního úřadu nebo prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního správního úřadu.
(3) Prošetřovatel určený náměstkem ministra vnitra pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se vedoucího služebního úřadu, který
Nahrávám...
Nahrávám...