dnes je 13.7.2024

Input:

136/2015 Sb., Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

č. 136/2015 Sb., Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Rovnocennost jiných zkoušek a odborných kvalifikací
(1)  Zkouška podle jiného zákona se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2)  Za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se pro obor státní služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, Audit, Lékařská posudková služba, Bezpečnost práce, Pozemková správa a krajinotvorba, Zeměměřictví a katastr nemovitostí a Průmyslové vlastnictví dále považuje uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
 
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby
Rovnocenná zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti
Finance
při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
při správě daní a poplatků
Školství, výchova a vzdělávání
ve školství
Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy
Nepojistné sociální dávkové systémy
a)
při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením,
 
b)
sociální péče,
 
c)
státní sociální podpora a další státní sociální dávky,
 
d)
při řízení o dávkách a službách sociální péče, nebo
 
e)
při provádění státní sociální podpory
Sociální služby a sociální práce
v sociálních službách
Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika
při sociálně-právní ochraně dětí
Zdravotnictví a ochrana zdraví
ve zdravotnictví
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
Všeobecná vnitřní správa
a)
při správě matrik a státního občanství, nebo
 
b)
při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Podnikání a živnosti
při správě živnostenského podnikání
Uzemní plánování
v územním plánování
Stavební řád
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
Zemědělství
a)
v zemědělství, nebo
 
b)
při ochraně zemědělského půdního fondu
Lesní hospodářství
v lesním hospodářství a myslivosti
Nahrávám...
Nahrávám...