dnes je 25.7.2024

Input:

58/2016 Sb., Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

č. 58/2016 Sb., Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2016
o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 171 odst. 6 a § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  rozsah a obsah státních zkoušek z grafických disciplín (dále jen „zkouška”) a jejich zkušební řád,
b)  pravidla konání zkoušek, včetně přihlašování na zkoušky,
c)  pravidla hodnocení výsledků zkoušek,
d)  úplatu za zkoušky a způsob její úhrady.
§ 2
Zkoušky podle disciplíny a úrovně náročnosti, rozsah a obsah
(1)  Zkoušky lze konat v následujících disciplínách a úrovních náročnosti
a)  psaní na klávesnici základní, psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí, psaní na klávesnici mistrovské,
b)  zpracování textu na počítači,
c)  těsnopis základní, těsnopis se zvýšenou rychlostí, komorní těsnopis,
d)  stenotypistika.
(2)  Rozsah a obsah zkoušek stanoví zkušební řád uvedený v příloze této vyhlášky.
Pravidla konání zkoušek
§ 3
(1)  Zkoušky se konají v jarním a zimním zkušebním období u Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízené a k tomu pověřené právnické osoby (dále jen „zkušební instituce”) nebo v prostorách střední školy (dále jen „škola”), která o jejich uspořádání požádá zkušební instituci a splňuje podmínky stanovené v § 5. Termín zkoušek konaných ve škole může být stanoven i mimo jarní a zimní zkušební období.
(2)  Termíny zkoušek u zkušební instituce vyhlásí zkušební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 15. dubna pro jarní zkušební období a nejpozději do 15. října pro zimní zkušební období.
(3)  Termíny zkoušek konaných ve škole podle odstavce 1 navrhuje zkušební instituci škola podáním hromadné přihlášky podle § 6. Zkušební instituce v navrženém termínu zkoušku uspořádá, pokud není navržený termín obsazený a pokud jsou splněny podmínky podle § 5; postupuje přitom podle § 6 odst. 3.
§ 4
(1)  Zkušební instituce určí ze zkušebních komisařů jejich předsedu, který plní úkoly při hodnocení zkoušek podle § 7.
(2)  Zkušební instituce vysílá na zkoušky konané u školy zkušební komisaře.
(3)  Zkoušku vede zkoušející zkušební komisař.
§ 5
(1)  Zkoušky z psaní na klávesnici a ze zpracování textu na počítači lze konat při počtu minimálně 8 přihlášených uchazečů.
(2)  K výkonu zkoušek musí být k dispozici učebna s odpovídající technikou a musí v ní být zajištěn technický dozor.
§ 6
(1)  Uchazeč se přihlašuje zkušební instituci ke zkoušce samostatně, nebo prostřednictvím školy, jedná-li se o zkoušku konanou u školy, na formuláři přístupném způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2)  Přihlášku podává uchazeč nebo škola zkušební instituci nejpozději do 15. května pro jarní zkušební období a nejpozději do 15. listopadu
Nahrávám...
Nahrávám...