dnes je 6.10.2022

Input:

Změny v pracovním právu pro 2. pololetí 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Změny v pracovním právu pro 2. pololetí 2022

JUDr. Petr Bukovjan

Od posledního vydání Aktualit z oblasti pracovního práva se stalo hned několik věcí, na které je třeba personalisty a mzdové účetní upozornit. A s velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že k důležitým změnám dojde i v 2. pololetí letošního roku a začátkem toho příštího. Níže přinášíme přehled těchto přijatých, či připravovaných změn i s příslušným komentářem.

Zvýšení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad

Minulé vydání Aktualit obsahovalo zmínku mj. o zvýšení průměrné ceny elektřiny pro účely cestovních náhrad s účinností od 12. 3. 2022 novelou vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Dalo se očekávat, že dříve nebo později se tak stane i u dalších druhů pohonných hmot. Pod č. 116/2022 Sb.dne 14. 5. 2022 nabyla účinnosti další novela vyhlášky. K tomuto datu došlo k navýšení také průměrné ceny benzínu automobilového 95 (z částky 37,10 Kč na částku 44,50 Kč za 1 litr) a motorové nafty (z částky 36,10 Kč na částku 47,10 Kč za 1 litr).

Nařízení o výši náhrad v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Dne 1. 6. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). S odkazem na zmocnění obsažené v § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vláda od uvedeného dne navýšila průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, resp. náhrady nákladů na výživu pozůstalých, o 8,2 %.

Jak vyplývá z § 5 nařízení vlády č. 138/2022 Sb., náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší v upravené výši od 1. 6. 2022, pokud právo na tyto náhrady vzniklo před tímto dnem. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých se provede i v případě, že právo na tyto náhrady vznikne v období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022.

Srážky ze mzdy, platu a jiných postižitelných příjmů

V předchozích Aktualitách bylo upozorněno na výkladové spory o tom, zdali se do zjištění výše nezabavitelné částky na osobu povinného zaměstnance a nezabavitelných částek na osoby, kterým je povinen zaměstnanec poskytovat výživné (dohromady jde o tzv. základní částku, která nesmí být povinnému zaměstnanci sražena z jeho postižitelných příjmů), promítá také zvýšení normativních nákladů na bydlení provedené novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 17/2022 Sb.

V uvedené věci už se naštěstí vyjádřil Nejvyšší soud a dne 8. 6. 2022 vydal stanovisko, dle kterého při stanovení nezabavitelné částky, jež povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (rozuměj též platu a dalších postižitelných příjmů), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. Zmíněný soud tak podpořil názor mj. Ministerstva spravedlnosti nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, a naopak se kriticky postavil k opatřením vydaným některými krajskými soudy za účelem zajištění insolvenčního řízení, dle kterých se uvedené zvýšení normativních nákladů na bydlení pro účely srážek zohlednit prý nemá.

Aby toho nebylo málo, s účinností od 1. 7. 2022 vláda svým nařízením publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 204/2022 Sb. opět zvýšila životní minimum, a to z částky 4 250 Kč na částku 4 620 Kč. V následující tabulce proto uvádíme aktuální hodnoty všech důležitých parametrů pro účely srážek.

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce (ŽM) 4 620
Normativní náklady na bydlení (NNB) 7 935
Součet ŽM a NNB 12 555
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (dvojnásobek součtu ŽM a NNB) 25 110
Nezabavitelná částka na osobu povinného (3/4 ze součtu ŽM a NNB) 9 416,25
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (1/3 z NČ na povinného) 3 138,75
Maximální výše jedné třetiny (z dvojnásobku součtu ŽM a NNB) 8 370

Novela nařízení vlády o přímé pedagogické činnosti

Pedagogický pracovník je § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, definován jako ten, kdo koná mj. přímou pedagogickou činnost. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoví pedagogickému pracovníkovi ředitel školy. Dle § 23 odst. 2 zmíněného zákona přitom platí, že ve školách zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a svazkem obcí stanoví ředitel týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle pravidel obsažených v prováděcím právním předpisu. Tím je pro tyto školy (nikoliv tedy školy tzv. soukromé) nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 9. 2022 bude

Nahrávám...
Nahrávám...