dnes je 22.7.2024

Input:

Založení a vznik s. r. o.

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.11 Založení a vznik s. r. o.

Mgr. Markéta Káninská

Výklad právní věty
Právní úpravu procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným nalezneme převážně v ZOK, a to především v jeho obecné části týkající se všech obchodních korporacích. Jedná se o ustanovení § 8 až § 28 ZOK; některé specifické otázky jsou rovněž obsaženy v pasáži věnované výhradně s. r. o., jako ustanovení týkající se obsahových náležitostí zakladatelského dokumentu (§ 146 ZOK) a plnění vkladové povinnosti (§ 142 až § 144 ZOK). V neposlední řadě je třeba zmínit určité aspekty obsažené v NOZ, který upravuje účinky vzniku právnických osob jako takových, tedy i společnosti s ručením omezeným (§ 126 NOZ), způsob jednání za společnost ještě před jejím vznikem (§ 127 NOZ), jakož i problematiku obchodní firmy (§ 423 až § 428 NOZ), sídla společnosti (§ 136 a § 429 NOZ) a způsobu jednání za společnost (§ 164 NOZ).

Obecná charakteristika a ručení společníků

Společnost s ručením omezeným je i nadále společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti, a to podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Na ručení společníků s. r. o. se v zásadě nic nemění. Ručení společníků za dluhy společnosti vzniká ze zákona (tj. ex lege) okamžikem vzniku společnosti, případně při zvyšování základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, a zaniká úplným splněním vkladové povinnosti a zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku. ZOK toliko precizuje okamžik rozhodný pro určení výše (rozsahu) ručení společníků, tímto okamžikem je výzva věřitele k plnění z titulu ručení.

Příklad
Společnost s ručením omezeným má tři společníky. Každý ze společníků převzal vkladovou povinnost ve výši 10 000 Kč a na tuto vkladovou povinnost je navázán vždy jediný podíl; základní kapitál společnosti tedy v tomto případě činí 30 000 Kč. Každý ze společníků před zápisem společnosti do obchodního rejstříku splnil vkladovou povinnost v rozsahu 50 % a tento rozsah byl rovněž v rámci zápisu společnosti zapsán do obchodního rejstříku. Všichni společníci tedy budou ručit společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti, tj. do výše 15 000 Kč, a to do doby, než bude splnění vkladových povinností zapsáno do obchodního rejstříku.

Nutno ovšem dodat, že problematika ručení společníků za dluhy společnosti při neúplném splnění vkladové povinnosti ztrácí s novou právní úpravou na významu, a to zejména u společností s nízkým (korunovým) základním kapitálem. Každý věřitel by si měl tedy velmi dobře rozmyslet, zda je pro něj společnost s nízkým základním kapitálem dostatečně bonitním smluvním partnerem a zda by v takovém případě neměl raději volit i jiné formy záruky.

Založení s. r. o. obecně

ZOK i nadále zachovává dvoufázovost procesu vzniku společnosti. Je tedy třeba odlišovat (i) založení společnosti a (ii) vznik společnosti coby dvě zcela odlišné právní skutečnosti, mezi kterými je jistá časová prodleva. Založení společnosti je vždy nezbytným předpokladem jejího vzniku.

K založení společnosti dochází zásadně přijetím zakladatelského dokumentu. Má-li společnost jediného zakladatele, označuje se zakladatelský dokument jako zakladatelská listina. Je-li zakladatelů více, uzavírají společenskou smlouvu. Nicméně v obou případech zákon vyžaduje zpřísněnou formu veřejné listiny, kterou se rozumí notářský zápis. V této fázi existence ovšem společnost ještě není právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Nachází se v jakémsi „omezeném” režimu existence (v právní teorii se často užívá termín „předspolečnost”) 1 , který skončí okamžikem jejího vzniku, tj. zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

Pozor!
Nicméně i ve fázi předspolečnosti lze za společnost jednat, a to zejména v souvislosti s jejím vznikem a přípravou na budoucí podnikatelskou činnost, tzn. nejčastěji uzavírat nájemní smlouvy ohledně prostor, ve kterých bude umístěno sídlo společnosti, dále vstupovat do smluvních vztahů s dodavateli (např. nakupovat vybavení kanceláře, strojní vybavení do výrobní haly apod.) či telekomunikačními společnostmi. Aby však tato jednání společnost po jejím vzniku zavazovala, musí být společností převzata, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Rozhodování o převzetí účinků těchto jednání náleží do působnosti valné hromady.

Zakladatelé

Zakladatelem s. r. o. může být jak fyzická, tak právnická osoba, tuzemská i zahraniční. ZOK opouští některá dosavadní omezení související se zakládáním s. r. o. obsažená v obchodním zákoníku:

  • zákaz řetězení

Nahrávám...
Nahrávám...