dnes je 23.4.2024

Input:

Žaloba o zaplacení schodku dle ust. §252 odst. 1 ZP (listopad 2011)

1.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.7
Žaloba o zaplacení schodku dle ust. §252 odst. 1 ZP (listopad 2011)

Žaloba o zaplacení schodku dle ust. § 252 odst. 1 ZP

 

DOPORUČENĚ

 

Okresní soud v Českých Budějovicích

Zátkovo nábřeží 10/2

370 01 České Budějovice

 

 

Ž a l o b c e : Alfa & Beta,s.r.o.,

se sídlem Jeremiášova 20, České Budějovice, PSČ: 370 01,

IČ: 11 22 11 22,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 0909,

jejímž jménem jedná Ing. Vlastimil Vašek, jednatel

 

 

Ž a l o v a n ý : Zbyněk Koťátko.

r.č. 776677/7766,

bytem Sadová 10, České Budějovice, PSČ: 370 01

 

 

- o zaplacení částky 10.000,- Kč s příslušenstvím

 

 

Ž a l o b a

s

Návrhem na vydání platebního rozkazu

 

D v o j m o

P ř í l o h y

 

 

 

I.

Žalovaný nastoupil do pracovního poměru k žalující společnosti dne 01.06.2009 jako vedoucí skladových zásob (léků a zdravotnického materiálu) v hlavním skladu žalobce v Českých Budějovicích. V den vzniku pracovního poměru byla s žalovaným uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen "dohoda o odpovědnosti").

 

D ů k a z : Pracovní smlouva ze dne 01.06.2009 - Příloha A1 -

Dohoda o odpovědnosti ze dne 01.06.2009 - Příloha A2 -

Úplný výpis z obchodního rejstříku žalobce - Příloha A3 -

 

II.

Ve dnech 03.-05.01.2010 byla kontrolním oddělením žalující společnosti provedena inventarizace skladu žalobce v Českých Budějovicích, v rámci které byl zjištěn schodek na svěřených hodnotách ve výši 10.000 Kč. Inventarizace byla provedena za osobní účasti žalovaného, který výši zjištěného schodku uznal a potvrdil jako správnou. Zároveň přislíbil, že s ohledem na své pracovní zařazení a z něho plynoucí odpovědnost zjištěný schodek zaměstnavateli v plném rozsahu uhradí, a to do konce měsíce ledna 2010. Tento závazek žalovaného byl zaznamenán rovněž do zápisu, který byl z provedené inventury pořízen, a který byl žalovaným vlastnoručně podepsán.

 

D ů k a z: Zápis z inventury provedené ve dnech 03.-05.01.2010 - Příloha A4 -

 

III.

Navzdory shora uvedenému příslibu žalovaný svůj závazek nesplnil a vzniklý schodek ve sjednaném termínu neuhradil. Dne 31.01.2010 navíc rozvázal žalovaný svůj pracovní poměr u žalobce výpovědí, na základě níž skončí jeho pracovní poměr u žalující společnosti k 31.03.2010.

 

Dne 02.02.2010 vyzval žalobce žalovaného v rámci provedeného personálního pohovoru k okamžité úhradě vzniklého schodku ve výši 10.000 Kč. Žalovaný úhradu schodku opět přislíbil, a to v termínu do 10.02.2010, což bylo opět zaznamenáno do protokolu z provedeného personálního pohovoru. Svůj slib však žalovaný opět nesplnil. Následně vyzval žalobce žalovaného k úhradě schodku ještě dvěma písemnými upomínkami ze dne 11.02. a 22.02.2010, avšak všechny tyto výzvy zůstaly bez odezvy.

 

D ů k a z: Výpověď žalovaného z pracovního poměru ze dne 31.01.2010 - Příloha A5 -

Protokol z personálního pohovoru s žalovaným ze dne 02.02.2010

- Příloha A6 -

Upomínka žalobce ze dne 11.02.2010 - Příloha A7 -

Upomínka žalobce ze dne 20.02.2010 - Příloha A8 -

 

IV.

Dle ust. § 252 odst. 1 zák. práce platí, že byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti, je zaměstnanec za schodek vzniklý na těchto hodnotách plně odpovědný. S ohledem na shora uvedené skutečnosti je tedy žalovaný povinen nahradit žalobci zjištěný schodek na svěřených hodnotách v plné výši, tj. uhradit žalobci částku 10.000,- Kč. Jelikož je žalovaný s uhrazením této částky již od 01.02.2010 v prodlení, je navíc povinen uhradit žalobci úroky z

Nahrávám...
Nahrávám...