dnes je 24.7.2024

Input:

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (duben 2007)

1.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.5.1
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (duben 2007)

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

110 00 Praha 10

 

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

 

 

Jméno a příjmení (název), adresa (sídlo), datum narození (IČ) žadatele: Building Invest Group, s.r.o., Pod Břehy 11, Louny, PSČ 342 11, IČ 234123.

 

Dopisem ze dne 1. 2. 2006 podala naše společnost u Krajského úřadu ........ kraje, odboru životního prostředí a zemědělství žádost o

 

Varianta I: udělení výjimky ze zákazu v přírodních rezervacích povolovat a umísťovat nové stavby. Věc je vedena pod č.j. 564/2006/Gr. Předmětnou žádost opatřenou podacím razítkem podatelny Krajského úřadu přippojuji v příloze.

 

Varianta II: prošetření podezření ze spáchání správního deliktu, spočívajícího v tom, že společnost Odchov, a.s. vypustila při své podnikatelské činnosti zvláště chráněné živočichy (vipera berus), narozené a odchované v zajetí do volné přírody, bez souhlasu orgánu ochrany přírody, a to z důvodu jejich přemnožení v areálu provozovny uvedené společnosti. Následně zahájil správní orgán dne 18. 2. 2006 správní řízení za účelem prošetření podezření ze spáchání správního deliktu, a to pod č.j. 346/2006-Ju. Sdělení oznámení o zahájení řízení z moci úřední připojuji v příloze.

 

Krajský úřad však do současné doby ve věci nerozhodl, ačkoliv již uplynuly zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí.

 

Vzhledem k tomu, že nelze jiným způsobem dosáhnout nápravy, žádám nadřízený správní orgán, aby ve smyslu § 80 odst. 4 správního řádu

 

usnesením věc převzal a rozhodl namísto nečinného správního orgánu.


V Praze dne 1. 3. 2007

 

 

......................................

Building Invest Group, s.r.o.

Patrik Rosný, jednatel

 

 

 

Příloha : dle textu

 

Poznámky:

 

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do

Nahrávám...
Nahrávám...