dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Dohoda o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

..........................................................................................................
se sídlem ...........................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ..............................................
jehož jménem jedná ...........................................................................

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

..........................................................................................................
nar.: ..................................................................................................
bytem: ...............................................................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tuto

Dohodu o pracovní činnosti

I.

Pracovní činnost

  1. 1.1 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat činnost za podmínek stanovených touto dohodou a zaměstnavatel bude za podmínek stanovených touto dohodou vyplácet zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.
  2. 1.2 Druh pracovní činnosti: ............................
  3. 1.3 Místem provádění činnosti je ....................................
  4. 1.4 Pracovní doba zaměstnance se sjednává v délce nejvýše 20 (slovy: dvacet) hodin týdně. Smluvní strany si ujednávají, že konkrétní rozvržení a délka pracovní doby budou závislé na pokynu zaměstnavatele, a budou vycházet z potřeb zaměstnavatele s přihlédnutím k možnostem zaměstnance.

II.

Odměna

  1. 2.1 Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou činnost hodinová odměna ve výši .............. Kč (slovy: ............... korun českých). Zaměstnanec je povinen každý den, ve kterém bude vykonávat činnost podle této smlouvy, vyplnit výkaz odvedené práce a uvést počet hodin, které v daném dni odpracoval. Zaměstnanec je povinen tyto výkazy jedenkrát týdně předkládat zaměstnavateli ke schválení. Měsíční odměna bude vypočtena jako násobek celkově odpracovaných a zaměstnavatelem odsouhlasených hodin v daném kalendářním měsíci pro zaměstnavatele a hodinové odměny ve výši .............,- Kč (dále jako "Odměna“).
  2. 2.2 Zaměstnavatel se zavazuje hradit zaměstnanci Odměnu vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který Odměna náleží, a to bezhotovostním převodem na účet č. .................... vedený u .......................

III.

Podmínky výkonu pracovní činnosti

  1. 3.1 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají, a s obsahem náplně pracovní činnosti. Při výkonu pracovní činnosti je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl seznámen, což potvrzuje podpisem na této dohodě.
  2. 3.2 Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní kázeň, sjednanou pracovní činnost vykonávat
Nahrávám...
Nahrávám...