dnes je 21.7.2024

Input:

Vzorová pracovní náplň učitele ZŠ - 12. platová třída

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.14.2
Vzorová pracovní náplň učitele ZŠ – 12. platová třída

 

Vzorová pracovní náplň učitele základní školy - 12. platová třída

Škola Úplný název školy dle zřizovací listiny

 

 

Jméno a příjmení pedagoga: Jméno a Příjmení

 

Druh práce: 2.16.1 UČITEL

 

Zařazení do platové třídy podle požadovaných nejnáročnějších prací: 12. platová třída

 

Učitel základní školy vykonává především komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojenou s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

 

V rámci sjednaného druhu práce vykonává zejména:

 

(hod./týdně)

Míra přímé pedagogické práce:

21

Příprava na vyučování:

11

Další pedagogické povinnosti:

2

Příprava na soutěže, olympiády, apod.:

1

Péče o talentované žáky:

1

Další sebevzdělávání:

4

Celkem

40

Hodinová dotace na jednotlivé činnosti se krátí v závislosti na výši pracovního úvazku stanoveném v pracovní smlouvě.

 

 

1. Pracovní a organizační záležitosti

 

- Vykonává přímou vyučovací činnost ve stanoveném rozsahu.

- Koná práce související s touto činností.

- Řídí se platnou legislativou a vnitřními předpisy školy.

- Účastní se schůze předmětových komisí, pedagogické rady a schůzí svolaných vedoucími pracovníky školy.

- Plní příkazy ředitele školy, zástupce ředitele školy a vedoucího předmětové komise.

- Zastupuje přechodně nepřítomného učitele nebo jiného pedagogického pracovníka v rámci sjednaného druhu práce dle pokynů zástupce ředitele školy.

- Je přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem, rozvrhem dozorů, v době porad svolaných ředitelem školy, v době stanovené pro případné přechodné zastupování jiného učitele, v době stanovené pro konzultace s rodiči, v době mimotřídní práce se žáky a dalším čase dle pokynů vedení školy.

- Zabezpečuje organizačně akce školy.

- Zajišťuje pořizování dokumentace žákovských soutěží, akcí školy apod.

- Sleduje přehled zastupování nepřítomných pedagogů a úkoly dané vedením školy (nástěnka ve sborovně školy, webové stránky školy, apod.).

- Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy.

- Hlásí vedení školy akce plánované mimo budovu školy.

- Vykonává dohled a dozor nad žáky podle pokynů ředitele a podle zvláštních pokynů.

- Vykonává dohled a dozor nad žáky při akcích organizovaných školou.

 

 

2. Výchovně vzdělávací proces

 

- Zajišťuje výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků.

- Zpracovává individuální plány výuky a jejich změny během roku ve spolupráci s vedoucím předmětové komise.

- Vede kroužek XXX podle a připravuje podklady

Nahrávám...
Nahrávám...