dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor - Sponzorská smlouva

22.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5
Vzor - Sponzorská smlouva

Mgr. Jana Rejtarová

Beta, s. r. o.

IČO: 197 57 324

Sídlem: Vrchlického 4, Blšany, PSČ 438 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35214, zastoupená Karlem Novákem, jednatelem

(dále jen jako "Sponzor")

a

Naše děti, z. s.

IČO: 029 10 445

Sídlem: Přípotoční 25, Blšany, PSČ 438 01

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 12104, zastoupená Janem Sýkorou, předsedou

(dále jen jako "Sponzorovaný")

(Sponzor a Sponzorovaný dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

sponzorskou smlouvu
I.

1.1 Sponzorovaný je občanským sdružením, jehož účelem je zajištění volnočasových aktivit, zejména sportovních, uměleckých, rukodělných a hudebních aktivit dětí žijících na sídlišti v Blšanech.

1.2 Sponzor se tímto zavazuje poskytnout Sponzorovanému finanční prostředky v celkové výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za účelem udržení a rozvoje volnočasových aktivit spolku.

1.3 Sponzorovaný se zavazuje prostředky uvedené v odst. 1.1 tohoto článku přijmout do svého výlučného vlastnictví a současně se zavazuje využít je na činnost specifikovanou v odst. 1.1 tohoto článku, a to nejpozději ve lhůtě pěti měsíců od podpisu této smlouvy.

II.
Práva a povinnosti stran

2.1 Prostředky uvedené v odst. 1.1 budou poskytnuty ve dvou po sobě následujících měsíčních příspěvcích o stejné výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) bankovním převodem na účet Sponzorovaného, č. ú.: .................../.........., účet vedený u ............., kdy příspěvky budou splatné vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem následujícím po dni podpisu této smlouvy.

2.2 Sponzorovaný je povinen na žádost Sponzora poskytnout informace o způsobu naložení s finančními prostředky, které jsou předmětem této smlouvy, a vést detailní evidenci o využití prostředků. Sponzorovaný je povinen využít poskytnutý dar hospodárně, tak aby byl naplněn jeho účel.

2.3 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy pro případ, že

Nahrávám...
Nahrávám...