dnes je 26.2.2021

Input:

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

25.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky

JUDr. Anna Janáková

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.

Tento požadavek platí jak pro vysílání uchazečů o zaměstnání či zaměstnanců ke smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, tak k registrujícím lékařům v oboru všeobecné praktické lékařství – podle ust. § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS. Pokud jsou pracovnělékařské služby u zaměstnavatele organizovány tak, že se využívá pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb (§ 57a zákona č. 373/2011 Sb.) nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele/uživatele (§ 54 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb.) – i v tom případě je třeba zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) vybavit řádně vyplněnou žádostí.

Podrobnosti ohledně náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci stanoví ust. § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

V žádosti je třeba uvést mimo jiné informace o rizikových faktorech pracovního prostředí, o kategorii práce podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o druhu požadované pracovnělékařské prohlídky. Tyto pojmy vysvětlíme, než přejdeme k samotné žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky.

Rizikové faktory pracovního prostředí

Rizikové faktory pracovního prostředí jsou uvedeny zejména v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Souborný pojem „rizikové faktory pracovního prostředí” v sobě zahrnuje podle bodu 2 ust. § 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb. dvě skupiny rizik:

a) rizikové faktory pracovních podmínek (část I přílohy č. 2 vyhlášky č 79/2013 Sb.),

b) rizika ohrožení zdraví (část II přílohy č. 2 vyhlášky č 79/2013 Sb.).

Pojem uvedený shora pod písm. a) je pojem v legislativě dlouho užívaný a dá se předpokládat, že jeho používání v praxi nebude co do obsahu vyvolávat nejasnosti.

Pojem uvedený shora pod písm. b) byl nově zaveden vyhláškou č.79/2013 Sb.; možná výstižnější označení této skupiny by bylo „práce se specifickou zdravotní náročností”, který byl používán při přípravě vyhlášky, ale v závěru byl nahrazen pojmem „rizika ohrožení zdraví”. V podstatě jde o činnosti a práce, které mohou být zdrojem ohrožení životů a zdraví těch, kdo je vykonávají, nebo těch, kterých se činnost či práce dotýká a u nichž pravděpodobnost vzniku ohrožení života a zdraví pracovníků či jiných osob je značná či významná, a proto je třeba na zdravotní způsobilost osob, které tyto činnosti či práce vykonávají, stanovit specifické požadavky.

Pro zlepšení orientace ve shora uvedených pojmech a jejich obsahu připojujeme tabulku, kde jsou uvedeny obě skupiny rizik faktorů pracovního prostředí s uvedením předpisů, které je upravují a s položkami, které zahrnují.

Rizikové faktory pracovního prostředí
Rizikové faktory pracovních podmínek Rizika ohrožení zdraví
  • ust. § 102 odst. 3 ZP

  • ust. § 7 zákona č. 309/2006 Sb.

  • ust. § 2 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb.

  • ust. § 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb. a příloha č. 2/I vyhlášky č. 79/2013 Sb.

  • ust. § 2 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb. a příloha č. 2/II vyhlášky č. 79/2013 Sb.

1. Chemické faktory (obecně)
2. Chemické faktory (vybrané)
3. Fyzikální faktory
4. Faktory fyzické zátěže
5. Faktory psychosenzorické zátěže
6. Škodliviny způsobující profesionální nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
7. Fyzikální, chemické nebo biologické faktory způsobující kožní nemoci
8. Biologické faktory
1. Práce ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb, a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob.
2. Činnosti epidemiologicky závažné.
3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních strojů a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů.
4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.
5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.
6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům.
7. Nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40 000 kcal (136 360 kJ), obsluha a opravy
vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu.
8. Práce v hlubinných dolech.
9. Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu.
10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů.
11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí.
12. Hlasová zátěž.
13. Noční práce.
14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví,  které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Kategorie práce

Kategorie práce vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže rizikovými faktory pracovních podmínek, míru rizika ohrožení zdraví zaměstnanců rizikovými faktory a je východiskem pro stanovení rozsahu pracovnělékařských služeb. Které práce se považují za práce té které kategorie (podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli), uvádí následující přehled:

Charakteristika kategorií práce

Kategorie Charakteristika
První Práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.
Druhá Práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 V č. 432/2003 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...