dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro objednatele)

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.4
Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro objednatele)

Mgr. Iva Sládková

VKV, s. r. o.

IČO: 12345678

se sídlem Na rohu 6, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123

zastoupena Přemyslem Stavařem, jednatelem

(dále jako "objednatel" na straně jedné)

a

Jaroslav Kutil

IČO: 87654321

se sídlem U stadionu 5, 130 00 Praha 3

(dále jako "zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále také jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako "občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo
I.

1.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, konkrétně v montáži krovu a střešní krytiny na rodinném domě – budově čp. 987 stojící na pozemku parc. č. 789 v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na listu vlastnictví č. 718 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, nacházející se na adrese Stavební 6, Praha 4 (dále jen "dílo"). Podrobná specifikace díla včetně použitých materiálů je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2 Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle ustanovení čl. III této smlouvy.

II.
Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla

2.1 Místem realizace díla dle této smlouvy je adresa, na níž se nachází výše uvedený rodinný dům.

2.2 Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2014. O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který musí být též oběma smluvními stranami či jimi písemně pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku V této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

2.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit.

III.
Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 900 000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) bez DPH, která bude zhotovitelem připočtena k ceně díla v příslušné zákonné výši.

3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.

3.3 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli placena postupně, a to dle následujícího platebního kalendáře:

  • částka ve výši 450 000 Kč bude objednatelem zhotoviteli zaplacena do 14 dnů od uzavření této smlouvy,

  • zbývající část ceny díla, tj. rovněž částka ve výši 450 000 Kč bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po převzetí díla dle ustanovení článku II odst. 2 této smlouvy objednatelem a po odstranění veškerých vad zjištěných při předání a převzetí díla (kumulativní podmínka),

a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 4567891230/0100, vedený u Komerční

Nahrávám...
Nahrávám...