dnes je 1.6.2023

Input:

Vzor směrnice o rezervách

30.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.0.8 Vzor směrnice o rezervách

reed

Vzor ke stažení zde

Obec:
Adresa:
IČO:
Směrnici zpracoval:
Směrnici schválil: (rada obce/starosta + č. usnesení)
Účinnost směrnice od:
Rozdělovník:

Oddíl I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Právní předpisy

Tato směrnice je vytvořena v souladu se:

Vzor

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a

 • českým účetním standardem č. 705 – Rezervy.

Čl. 2
Předmět směrnice

Vzor

 • Tato směrnice upravuje postup tvorby, čerpání a použití účetních i daňových rezerv a jejich výši.

 • Předmětem je naplnění zásady opatrnosti, kdy je případné riziko budoucích ztrát (výdajů) promítnuto do účetnictví formou rezervy tak, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz o svém stavu.

 • Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není známa přesná částka nebo datum, k němuž vzniknou, s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv.

 • Rezerva se vytváří v případě, že v běžném účetním období nastane skutečnost, jejímž pravděpodobným následkem je významné zvýšení nákladů obce v budoucích účetních obdobích, a to k okamžiku zjištění této skutečnosti.

Oddíl II.
Účetní rezervy

Čl. 3
Stanovení výše rezervy

Výše rezervy se stanoví odhadem předpokládaného následku budoucího rizika dle čl. 6 této směrnice.

Čl. 4
Stanovení titulů pro tvorbu rezerv

Předmětem titulů pro tvorbu rezerv jsou:

Vzor

 • soudní spory,

 • prováděné a neukončené kontroly (správní řízení apod.),

 • sankce ekologických zátěží,

 • restrukturalizace (dle restrukturalizačního plánu),

 • budoucí náklady k současným výnosům (předem dohodnuté slevy za splnění podmínek v budoucnu),

 • znehodnocený obecní majetek, který nepodléhá náhradě škody (pojišťovnou apod.),

 • další aktiva, o kterých rozhodne obec.

Čl. 5
Stanovení hranice významnosti

Rezerva se bude tvořit jen v případě, pokud hodnota jednotlivého titulu činí alespoň 1 % celkové výše aktiv obce za předchozí účetní období.

Čl. 6
Stanovení způsobu tvorby, zvýšení, snížení, použití a zrušení účetních rezerv

Odpovědná osoba čtvrtletně předkládá seznam všech právních sporů, (čárku zachovat) vyčísluje maximální výši škody a odhadne pravděpodobnost negativních výsledků pro obec.

Příslušný pracovník odboru správy majetku odhadne výši závazku k vrácení části výnosů při splnění smluvních podmínek.

Tajemník obecního úřadu (starosta obce) určí co nejpřesnější odhad na základě plánu restrukturalizace.

Příslušný pracovník odboru správy majetku odhadne výši nákladů na odstranění ekologické zátěže.

U prováděných kontrol vyčíslí osoba odpovědná či pověřená účastí ve správním řízení pravděpodobnou výši škody v případě negativních výsledků.

Příslušný

Nahrávám...
Nahrávám...