dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba na ochranu osobnosti dle § 81 NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1
Vzor s výkladem – Žaloba na ochranu osobnosti dle § 81 NOZ

Mgr. Zuzana Červená

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

400 92 Ústí nad Labem 50

V Mostě dne ....................

Žalobce: Mgr. Pavel Procházka

r. č. 780415/0123,

trvale bytem Ježkova 16, Most

Žalovaný: Emil Votočka

r. č. 761002/0999

trvale bytem Zdeňka Fibicha 8, Most

V Mostě dne ....................

Žaloba na ochranu osobnosti podle § 81 NOZ

d v o j m o

Přílohy: podle textu

Článek I

Žalovaný o mé osobě v letním období, konkrétně počátkem srpna roku 2014, v pracovním kolektivu společnosti AQUA TRADE, a.s., se sídlem v Mostě, Purkyňova 23, IČ 4567890, kde jsem zaměstnancem a kde je i on zaměstnán, rozšiřoval nepravdivé tvrzení, že jsem nevěrný své manželce Evě Procházkové a že mám poměr se svojí asistentkou Janou Hrubou. O tomto jednání žalovaného jsem se koncem srpna 2014 dozvěděl od svého nadřízeného, zaměstnavatele, předsedy představenstva společnosti AQUA TRADE, a.s., Ing. Jakuba Kocourka, CSc., jakož i od dalších zaměstnanců.

Důkazy:

– výslech svědka Ing. Jakuba Kocourka, CSc.,

– výslech zaměstnanců společnosti AQUA TRADE, a.s.

Článek II

Toto nepravdivé tvrzení je způsobilé narušit moji vážnost, čest a soukromý rodinný život.

Se svojí asistentkou Janou Hrubou se stýkám pouze na pracovišti za účelem plnění pracovních úkolů. V jednání žalovaného spatřuji zášť z toho důvodu, že jsem byl na poradě firmy AQUA TRADE, a.s., v červnu 2014 vyhodnocen jako nejlepší manažer roku 2013 a obdržel mimořádnou odměnu.

Článek III

Na základě výše uvedeného navrhuje žalobce, aby soud vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zdržet se tvrzení, že Mgr. Pavel Procházka má poměr s Janou Hrubou.

Žalovaný je povinen veřejně se omluvit Mgr. Pavlu Procházkovi před kolektivem zaměstnanců firmy společnost AQUA TRADE, a.s., za uvádění tohoto nepravdivého tvrzení a písemnou omluvu zaslat i manželce Mgr. Pavla Procházky.

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení.

..............................................

Mgr. Pavel Procházka

Výklad:

Ochrana osobnosti je popsána v úvodním ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) NOZ, který obsahuje základní právní zásady soukromého práva, a to že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Základní právní úprava je obsažena v oddíle šestém nazvaném Osobnost člověka v § 81 a násl. NOZ.

Chráněna je zejména osobnost člověka, včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné

Nahrávám...
Nahrávám...