dnes je 21.3.2023

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazních prostředků dle § 36 odst. 1 DŘ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.4
Vzor s výkladem – Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazních prostředků dle § 36 odst. 1 DŘ

Ing. Zdeněk Morávek

Související právní předpis: 280/2009 Sb.

Karel Novák

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ CZ12345678

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Chomutově

Bachmačská 1416

430 11 Chomutov

Chomutov 20. 9. 2015

Žádost o prodloužení lhůty k předložení důkazních prostředků v průběhu daňové kontroly (§ 36 odst. 1 daňového řádu)

Výše uvedený správce daně u mne v současné době vykonává kontrolu na daň z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2013. Kontrola byla zahájena dne 4. 9. 2015, o jejím zahájení byl sepsán protokol pod č. j. 1125854/2015. Dne 18. 9. 2015 jsem obdržel rozhodnutí správce daně č. j. 6825/2015 DK, kterým jsem byl vyzván k předložení dokladů a dokumentace týkající se obchodního případu uzavřeného v roce 2013 se společností Loos s.r.o. Lhůta pro předložení těchto podkladů byla stanovena v délce sedm dní ode dne doručení této výzvy. Doklady a dokumentace mají sloužit jako důkazní prostředky v rámci probíhající daňové kontroly.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené podklady jsou uloženy u daňového poradce Ing. Zdeňka Morávka, který mi zpracovává daňovou a účetní agendu, a tento daňový poradce se momentálně nachází pracovně v zahraničí, žádám o prodloužení lhůty k předložení důkazních prostředků na 14 dní ode dne doručení této výzvy, tj. o sedm dní. Podle mých informací by se daňový poradce měl vrátit ze zahraničí dne 24. 9. 2015.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

…………………………………

Karel Novák

Výklad:

Prodloužení lhůty je upraveno v § 36 odst. 1 daňového řádu. Pokud pro to existuje závažný důvod, správce daně na žádost osoby zúčastněné na správě daní povolí prodloužení lhůty stanovené správcem daně. Podmínkou ovšem je, že žádost o prodloužení lhůty musí být podána ještě před uplynutím této lhůty. Za stejných podmínek lze prodloužit i lhůtu zákonnou, pokud tak stanoví zákon. Typickým příkladem je § 36 odst. 4 daňového řádu, který umožňuje buď na žádost, nebo i z vlastního podnětu správce daně, prodloužit lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení, což je v souladu s § 136 daňového řádu lhůta zákonná.

Tzv. správcovské lhůty, tedy ty, které stanoví správce daně, lze prodloužit v těch případech, kdy to zákon (daňový řád) přímo nevylučuje. V případě zákonných lhůt, tedy těch, které jsou stanoveny právními předpisem, opět zejména daňovým řádem, lze institut prodloužení lhůty použít pouze v těch případech, kdy to tento právní předpis výslovně stanoví. Při případném podávání žádosti je tak nutné dobře tento rozdíl vnímat a rozlišit, o jakou lhůtu se jedná.

Určitým problémem se jeví skutečnost, že není přesně vymezeno, kdy se jedná o závažné důvody, a záleží tedy na právní úvaze správce daně, ten tedy posoudí, zda se o závažné důvody jedná či nikoliv. V této souvislosti je ale nutné zmínit zásadu legitimního očekávání (§ 8 odst. 2 daňového řádu), podle které správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Nahrávám...
Nahrávám...