dnes je 23.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti ve smyslu ust. § 14 Zvr

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Vzor s výkladem - Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti ve smyslu ust. § 14 Zvr

Vzor s výkladem - Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti podle § 14 ZVR

 

Souhlas vlastníka s umístěním sídla

 

podle § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon o veřejných rejstřících")

 

My, níže podepsaní

 

MUDr. Magdalena Černá

nar. 5. května 1961

bytem Vinohradská 135/7, Praha 2, PSČ 120 00

a

MUDr. Čestmír Černý

nar. 16. srpna 1960

bytem Vinohradská 135/7, Praha 2, PSČ 120 00

 

coby vlastníci pozemku p. č. 1547/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 784 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 546, to vše v k. ú. Kamýk, obec Praha, zapsané u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 187,

 

prohlašujeme,

 

že nemáme námitek a souhlasíme s tím, aby sídlo společnosti Design Kovacz & partners, s.r.o., IČ 01542784, s dosud zapsaným sídlem Arbesovo nám. 8, Praha 5, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15478, bylo umístěno ve shora uvedené stavbě rodinného domu č. p. 546, nacházející se na adrese Dolnojirčanská 546, Praha 4, PSČ 142 00.

 

Toto prohlášení vydáváme jednateli společnosti Design Kovacz & partners, s.r.o., Ing. arch. Pavlu Kovaczovi, nar. 12. prosince 1973, bytem Hrozenkovská 235/4, Praha 5, PSČ 150 00, pro účely zápisu změny sídla společnosti do obchodního rejstříku.

 

 

 

V .................................... dne ...............

 

 

 

.....................................................

MUDr. Magdalena Černá

(úředně ověřený podpis)

 

 

 

.....................................................

Nahrávám...
Nahrávám...