dnes je 27.11.2022

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty dle § 1274 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.1
Vzor s výkladem - Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty dle § 1274 NOZ

Mgr. Petra Kejvalová

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY

Smluvní strany:

Albert Veselý

r. č. 700315/7177

Vojířova 1036/15, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

(dále jen „oprávněný”)

a

Pavel Koutný

r. č. 575502/4174

trvale bytem: Staškova 3339/7, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

(dále jen „povinný”)

uzavřeli v souladu s § 1274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky

(dále jen „smlouva”):

Článek I

1.1 Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 712/3 o výměře 630 m2, v katastrálním území Komořany, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „panující pozemek”).

Vlastnické právo oprávněného k panujícímu pozemku je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 17197, pro katastrální území Komořany, obec Praha a okres Hlavní město Praha

1.2 Povinný ze služebnosti je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 712/2 o výměře 720 m2, v katastrálním území Komořany, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „služebný pozemek”).

Vlastnické právo povinného ke služebnému pozemku je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 17048, pro katastrální území Komořany, obec Praha a okres Hlavní město Praha.

1.3 Povinný ze služebnosti zřizuje ve prospěch oprávněného a každého dalšího vlastníka panujícího pozemku, tj. pozemku p. č. 712/3 o výměře 630 m2, v katastrálním území Komořany a obci Praha, služebnost stezky ve smyslu § 1274 a násl. občanského zákoníku a dále služebnost cesty ve smyslu § 1276 a násl. občanského zákoníku, a to k tíži služebného pozemku, tj. pozemku p. č. 712/2 o výměře 720 m2, vše v katastrálním území Komořany a obci Praha.

1.4 Vlastník panujícího pozemku služebnost stezky a cesty v rozsahu určeném touto smlouvou přijímá.

1.5 Povinný jakož i každý vlastník služebného pozemku je povinen strpět právo chůze a jízdy přes služebný pozemek, a to v celé jeho výměře.

1.6 Služebnost stezky a cesty se zřizuje bezúplatně s tím, že vlastník služebného pozemku je povinen služebný pozemek plně udržovat na svůj náklad a nemá právo od

Nahrávám...
Nahrávám...