dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o výpůjčce hudebního nástroje

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6.2
Vzor s výkladem – Smlouva o výpůjčce hudebního nástroje

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Vzor s výkladem – Smlouva o výpůjčce hudebního nástroje

Smluvní strany:

Úplný název školy podle zřizovací listiny

zastoupená ředitelem/ředitelkou školy panem/paní .................... (jméno a příjmení),

(dále jen "půjčitel"),

a

jméno a příjmení: .....................

datum narození: ....................

trvalý pobyt: ..................... (adresa včetně směrovacího čísla),

jako zákonný zástupce žáka/žákyně: ..................... (jméno a příjmení),

trvalý pobyt: ..................... (adresa včetně směrovacího čísla),

(dále jen "vypůjčitel"),

uzavřeli podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výpůjčce hudebního nástroje:

Článek I

Předmět výpůjčky

Půjčitel půjčuje vypůjčiteli hudební nástroj .................... (název nástroje, značka, typ) (dále jen "nástroj"),

výrobní číslo: ....................

evidenční číslo: ....................

Stručný popis stavu nástroje:

......................................................................................................................................

Článek II

Doba výpůjčky

Výpůjčka se sjednává na dobu od .................... do .................... (datum). Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nedohodnou-li se půjčitel a vypůjčitel jinak. Dohoda musí být sjednána písemnou formou.

Pokud přestane být žák, jehož zákonnému zástupci byl nástroj touto smlouvou zapůjčen, žákem .................... plný název školy), končí doba výpůjčky dnem ukončení studia na této škole.

Vypůjčitel je povinen vrátit nástroj, jakmile jej nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.

Půjčitel může požadovat vrácení nástroje i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel neužívá nástroj řádně nebo jestliže jej užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží.

Článek III

Sjednané podmínky

Půjčitel půjčuje vypůjčiteli nástroj bezúplatně.

Článek IV

Obecná ustanovení

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli nástroj ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

Po dobu výpůjčky je nástroj ve vlastnictví půjčitele. Vypůjčitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu půjčitele nepřenechá nástroj třetí osobě.

Vypůjčitel se zavazuje, že nebude na nástroji provádět žádné úpravy. Nástroj bude vrácen ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení v časovém úseku vymezeném dobou výpůjčky.

Vypůjčitel je povinen pečovat o nástroj tak, aby na něm nevznikla škoda. Došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení či zneužití nástroje třetí osobou, odpovídá pronajímatel za škodu způsobenou půjčiteli.

Článek V

Další ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

V................................ dne.................... V................................ dne....................

............................................   ...........................................  
půjčitel   vypůjčitel  

Výklad:

S účinností od 1. ledna 2005 skončila platnost vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve které byl v § 13 výslovně upraven pronájem hudebních nástrojů. Na základě ustanovení § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla nahrazena vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, která již otázku poskytování hudebních nástrojů základní uměleckou školou (dále jen ZUŠ) žákům neupravuje.

Pravidla pro poskytování hudebních

Nahrávám...
Nahrávám...