dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení pohledávek dle § 1879 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1
Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení pohledávek dle § 1879 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Smluvní strany:

KP invest, a. s.

se sídlem Sokolnická 76/68, 120 00 Praha 2, PSČ 120 00

IČ 22334455

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4321

zastoupená Karlem Kohoutkem, předsedou představenstva

(dále jen "postupitel")

a

Team2, s.r.o.

se sídlem Lounovická 25, 602 00 Brno, PSČ 620 00

IČ 12324354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 2468

zastoupená Mgr. Radomilem Honzíkem, jednatelem

(dále jen "postupník")

uzavřely v souladu s ustanoveními § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o postoupení pohledávky

(dále jen "smlouva):

Článek I

Předmět smlouvy

1.1 Postupitel na základě této smlouvy postupuje postupníkovi pohledávku ve výši 745.000 Kč spolu se smluvním úrokem (dále jen "pohledávka") ve výši specifikované ve smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 10. 2. 2014 mezi postupitelem jako věřitelem a Luďkem Rokytou, nar. 18. 8. 1970, bytem Růžová 1161/8, Praha 4 – Krč, PSČ 142 00, jako dlužníkem (dále jen "dlužník"). Pohledávka je do výše jistiny a do výše smluvního úroku ve výši 18 % p. a. z dlužné částky, běžícího ode dne poskytnutí zápůjčky do jejího úplného zaplacení, zajištěna z titulu notářského zápisu NZ 793/2014, N 817/2014 notářky JUDr. Olgy Hladíkové, se sídlem v Praze, ze dne 10. 2. 2014, jímž byla uzavřena dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti vyplývajícího ze smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 2. 2014 uzavřené mezi postupitelem jako věřitelem a dlužníkem. Dlužník se zavázal dlužnou částku spolu s příslušenstvím zaplatit do 10. 8. 2014. Dlužník svolil k vykonatelnosti tohoto notářského zápisu v případě prodlení s touto částkou.

1.2 Postupitel postupuje pohledávku spolu s jejím příslušenstvím a se všemi právy s ní spojenými za dlužníkem postupníkovi úplatně, a to za částku ve výši 400.000 Kč (dále jen "úplata za postoupení") a postupník ji přijímá do svého vlastnictví.

1.3 Úplata za postoupení výše uvedených pohledávek bude uhrazena do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to na účet číslo ...........................

1.4 Postupník vstupuje do všech práv a povinností, které jsou s pohledávkou spojeny. Spolu s pohledávkou nabývá postupník také příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejich případného zajištění.

1.5 Postupitel výslovně prohlašuje, že pohledávka je ve smyslu § 1881 občanského zákoníku způsobilá k postoupení, zejména že jejich převodu na postupníka nebrání žádná předchozí ani současná dohoda postupitele s dlužníkem.

Článek II

Závazky postupníka

2.1 Postupník prohlašuje, že před podpisem smlouvy mu postupitel přeložil k nahlédnutí potřebné doklady o pohledávce a že další doklady zatím nežádá. Důkladně se seznámil se stavem pohledávky, s její dobytností, s právním důvodem jejího vzniku, způsobem nabytí pohledávek postupitelem, s písemnými právními úkony, jimiž byla zřízena případná zajištění postupované pohledávky. Jakékoliv případné skutečnosti zhoršující možnost či zakládající nemožnost domoci se uspokojení z pohledávky, ať již nastaly před postoupením či po postoupení, nemohou mít vliv na práva a povinnosti stran vyplývající z této smlouvy. Postupník prohlašuje, že se seznámil i s případnými právními vadami pohledávky. Pokud by byly později zjištěny nějaké nesrovnalosti, odlišnosti nebo bylo zjištěno, že pohledávka trpí právními vadami, nevznikají postupníkovi

Nahrávám...
Nahrávám...