dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení pohledávek dle § 1879 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1
Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení pohledávek dle § 1879 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Smluvní strany:

KP invest, a. s.

se sídlem Sokolnická 76/68, 120 00 Praha 2, PSČ 120 00

IČ 22334455

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4321

zastoupená Karlem Kohoutkem, předsedou představenstva

(dále jen „postupitel”)

a

Team2, s.r.o.

se sídlem Lounovická 25, 602 00 Brno, PSČ 620 00

IČ 12324354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 2468

zastoupená Mgr. Radomilem Honzíkem, jednatelem

(dále jen „postupník”)

uzavřely v souladu s ustanoveními § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o postoupení pohledávky

(dále jen „smlouva):

Článek I

Předmět smlouvy

1.1 Postupitel na základě této smlouvy postupuje postupníkovi pohledávku ve výši 745.000 Kč spolu se smluvním úrokem (dále jen „pohledávka”) ve výši specifikované ve smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 10. 2. 2014 mezi postupitelem jako věřitelem a Luďkem Rokytou, nar. 18. 8. 1970, bytem Růžová 1161/8, Praha 4 – Krč, PSČ 142 00, jako dlužníkem (dále jen „dlužník”). Pohledávka je do výše jistiny a do výše smluvního úroku ve výši 18 % p. a. z dlužné částky, běžícího ode dne poskytnutí zápůjčky do jejího úplného zaplacení, zajištěna z titulu notářského zápisu NZ 793/2014, N 817/2014 notářky JUDr. Olgy Hladíkové, se sídlem v Praze, ze dne 10. 2. 2014, jímž byla uzavřena dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti vyplývajícího ze smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 2. 2014 uzavřené mezi postupitelem jako věřitelem a dlužníkem. Dlužník se zavázal dlužnou částku spolu s příslušenstvím zaplatit do 10. 8. 2014. Dlužník svolil k vykonatelnosti tohoto notářského zápisu v případě prodlení s touto částkou.

1.2 Postupitel postupuje pohledávku spolu s jejím příslušenstvím a se všemi právy s ní spojenými za dlužníkem postupníkovi úplatně, a to za částku ve výši 400.000 Kč (dále jen „úplata za postoupení”) a postupník ji přijímá do svého vlastnictví.

1.3 Úplata za postoupení výše uvedených pohledávek bude uhrazena do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to na účet číslo ...........................

1.4 Postupník vstupuje do všech práv a povinností, které jsou s pohledávkou spojeny. Spolu s pohledávkou nabývá postupník také příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejich případného zajištění.

1.5 Postupitel výslovně prohlašuje, že pohledávka je ve smyslu § 1881 občanského zákoníku způsobilá k postoupení, zejména že jejich převodu na postupníka nebrání žádná předchozí ani současná dohoda postupitele s dlužníkem.

Článek II

Závazky postupníka

2.1 Postupník prohlašuje, že před podpisem smlouvy mu postupitel přeložil k nahlédnutí potřebné doklady o pohledávce a že další doklady zatím nežádá. Důkladně se seznámil se stavem pohledávky, s její dobytností, s právním důvodem jejího vzniku, způsobem nabytí pohledávek postupitelem, s písemnými právními úkony, jimiž byla zřízena případná zajištění postupované pohledávky. Jakékoliv případné skutečnosti zhoršující možnost či zakládající nemožnost domoci se uspokojení z pohledávky, ať již nastaly před postoupením či po postoupení, nemohou mít vliv na práva a povinnosti stran vyplývající z této smlouvy. Postupník prohlašuje, že se seznámil i s případnými právními vadami pohledávky. Pokud by byly později zjištěny nějaké nesrovnalosti, odlišnosti nebo bylo zjištěno, že pohledávka trpí právními vadami, nevznikají postupníkovi vůči postupiteli žádné nároky, např. právo na náhradu škody.

2.2 Postupitel se zavazuje do 7 dnů ode dne, kdy mu na výše specifikovaný účet bude uhrazena úplata za postoupení, předat originály

Nahrávám...
Nahrávám...