dnes je 24.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle § 1141 NOZ s odkladem účinnosti

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1
Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle § 1141 NOZ s odkladem účinnosti

Mgr. Zuzana Červená

DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ

Smluvní strany:

Mgr. Evelína Malá

r. č. 535444/0980

bytem Broučkova 13, Zlín

(dále jako "spoluvlastník 1 – vlastník podílu id. 1/3")

a

Ing. René Vlk

r. č. 584666/0909

bytem U sadu 15, Praha 3

(dále jako "spoluvlastník 2 – vlastník podílu id. 2/3")

(spoluvlastník 1 a spoluvlastník 2 dále také společně jako "strany", a každý z nich samostatně jako "strana")

uzavřeli v souladu s § 1141 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

(dále jen "dohoda"):

Článek I

Preambule

1.1 Spoluvlastník 1 je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku parc. č. 7777 o výměře 2 400 m2, jehož součástí je stavba, budova č. p. 555 (objekt k bydlení), a dále pozemku parc. č. 6666 o výměře 3 000 m2 (zahrada) nacházejícího se v katastrálním území Střekov, obec Ústí na Labem, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví (dále jako "LV") č. 1111 (dále také jako "nemovitosti") a podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech (dále také jako "předmět vypořádání").

Výpis z LV č. 1111 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Spoluvlastník 2 je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku parc. č. 7777 o výměře 2 400 m2, jehož součástí je stavba, budova č. p. 555 (objekt k bydlení), a dále pozemku parc. č. 6666 o výměře 3 000 m2 (zahrada) nacházejícího se v katastrálním území Střekov, obec Ústí nad Labem, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví (dále jako "LV") č. 1111.

1.3 Spoluvlastník 1 a spoluvlastník 2 nabyli výše uvedené nemovitosti na základě rozhodnutí o dědictví vydaného Okresním soudem v Ústí nad Labem sp. zn. D 345/1980 ze dne 1. 1. 1980.

Článek I

Zrušení spoluvlastnictví

2.1 Smluvní strany se dohodly na zrušení spoluvlastnictví k nemovitostem specifikovaným v čl. I odstavci. 1.1.

2.2 Na základě této dohody dojde k vypořádání podílového spoluvlastnictví. Smluvní strany mají zájem vypořádat spoluvlastnické právo tak, že spoluvlastník 2 má zájem předmět vypořádání, spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti ideální 1/3 od své sestry, nabýt do svého vlastnictví za podmínek sjednaných v této dohodě.

Článek III

Způsob vypořádání spoluvlastnictví

3.1 Oba účastníci této dohody se dohodli na zrušení spoluvlastnictví k nemovitostem tak, že spoluvlastník 1 se zavazuje převést vlastnické právo k předmětu vypořádání spoluvlastníkovi 2 a spoluvlastník 2 se zaváže, že předmět vypořádání převezme a uhradí spoluvlastníkovi 1 sjednaný vypořádací podíl podle čl. V.

Článek IV

Prohlášení stran dohody

4.1 Spoluvlastník 1 prohlašuje:

  • - Je výlučným vlastníkem předmětu vypořádání a je oprávněn s tímto disponovat ve smyslu této dohody.
  • - K předmětu vypořádání nebylo zřízeno a nevzniklo právo stavby.
  • - K uzavření této dohody se nevyžaduje souhlas manžela spoluvlastníka 1, neboť předmět vypořádání je ve výlučném vlastnictví spoluvlastníka 1 a není součástí společného jmění manželů.
  • - Na předmětu vypořádání neváznou žádná práva třetích osob, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva či jiné závady a nevážou se k němu žádné nájemní vztahy.
  • - Neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně předmětu vypořádání podle této dohody zakládaly vlastnická práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně předmětu vypořádání podány žádné návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.
  • - Ohledně předmětu vypořádání není vedeno žádné řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí ani jiné soudní, rozhodčí, exekuční nebo správní řízení.
  • - Do doby převodu vlastnického práva k předmětu vypořádání nepřevede vlastnické právo k nemovitostem, nebude s nimi jakkoliv nakládat ani nezřídí k předmětu vypořádání zástavní právo.

4.2 Spoluvlastník 2 prohlašuje, že s ohledem na to, že nemovitosti jako celek již před podpisem této dohody dlouhodobě užívá, je mu znám jejich současný stav, že je do svého vlastnictví včetně veškerých součástí a příslušenství bez výhrad přijímá.

Článek V

Vypořádací podíl – finanční náhrada za pozbytí vlastnického práva

5.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedeného vypořádání vyplatí spoluvlastník 2 spoluvlastníkovi 1 finanční náhradu za pozbytí vlastnického práva, resp. vypořádací podíl ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) (dále jako "vypořádací podíl").

5.2 Spoluvlastník 2 se zavazuje tento vypořádací podíl vyplatit spoluvlastníkovi 1, své sestře, následovně:

a) 1. část ve výši 300.000 Kč nejpozději do 31. 12. 2014,

b) 2. část ve výši 300.000 Kč nejpozději do 31. 12. 2015,

c) doplatek ve výši 400.000 Kč nejpozději do 31. 12. 2016.

Veškeré platby budou činěny bezhotovostním převodem na účet spoluvlastníka 1, číslo účtu 1112222/0800, vedeného u České spořitelny, a. s. (dále jako "účet spoluvlastníka 1").

5.3 V případě prodlení spoluvlastníka 2 s úhradou jednotlivé částky vypořádacího podílu po dobu delší než 15 dní je spoluvlastník 2 povinen uhradit spoluvlastníkovi 1 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VI

Návrh na vklad do katastru nemovitostí – odkládací podmínka

6.1 Tato dohoda nabude účinnosti poté, kdy spoluvlastník 2 uhradí celkovou částku vypořádacího podílu ve výši 1.000.000 Kč na účet spoluvlastníka 1 podle čl. 5.2 této dohody. Úhradou vypořádacího podílu se rozumí den, kdy je celková částka finanční náhrady ve výši 1.000.000 Kč na účet spoluvlastníka 1 připsána.

6.2 Spoluvlastník 2 nabude vlastnické právo k předmětu vypořádání zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis dojde Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Strany shodně požadují, aby v katastru nemovitostí byly provedeny změny podle obsahu této dohody.

Nahrávám...
Nahrávám...