dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce uzavřená podle ustanovení § 920 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1
Vzor s výkladem - Dohoda o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce uzavřená podle ustanovení § 920 NOZ

Mgr. Zuzana Červená

Mgr. Eva Mokrá

r. č. 774455/0000

trvale bytem Suchánkova 13, Praha 9

(dále jen "matka")

a

Ing. Evžen Zajíček

r. č.668899/0001

trvale bytem Jeníkova 12, Hradec Králové

(dále jen "otec")

(matka a otec dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana"),

uzavřeli v souladu s § 920 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

dohodu o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce

(dále jen "dohoda"):

I.

 

Dne 15. 1. 2014 se nám narodil syn František Zajíček. Otcovství k dítěti bylo určeno 23. 9. 2013 souhlasným prohlášením rodičů, matky a otce, před Obecním úřadem v Praze 9.

Přibližně dva měsíce před porodem se otec a matka dohodli, že nebudou žít a vychovávat nezletilé dítě společně, otec již má novou partnerku, s kterou sdílí společnou domácnost. Výživné k nezletilému dítěti a styk s ním je řešen separátní dohodou, která bude schválena místně příslušným soudem.

II.

Matka je svobodná, není zaměstnaná a pobírá pouze peněžitou pomoc v mateřství ve výši 250 Kč denně. V době těhotenství a po porodu měla matka vyšší náklady na stravu, neboť u ní bylo zjištěno závažné onemocnění krve a byla jí doporučena mimo jiné strava bohatá na železo a dostatek vitamínů. Tyto náklady se za celou dobu těhotenství pohybovaly ve výši 6.000 Kč.

Na těhotenské ošacení matka vynaložila celkem 6.000 Kč, což otec podpisem této dohody uznává a nezpochybňuje.

Otec se touto dohodou zavazuje přispět na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem jednou polovinou, tedy celkovou částkou 6.000 Kč, kterou uhradí do deseti dnů ode dne podpisu této dohody, a to převodem na účet matky č. 1112223/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

III.

Otec je svobodný, je zaměstnám u

Nahrávám...
Nahrávám...