dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Darovací smlouva na movitou věc dle § 2055 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.1
Vzor s výkladem - Darovací smlouva na movitou věc dle § 2055 NOZ

Vzor s výkladem - Darovací smlouva na movitou věc podle § 2055 NOZ

 

Darovací smlouva

 

Manželé

Zdeněk Novák

r. č. 450808/0012

a

Hana Nováková

r. č. 525808/1234,

oba trvale bytem Na Návrší 312, 452 00 Mladá Boleslav

(dále jen „dárci"), na straně jedné,

 

a

 

Petr Novák

r. č. 780806/2635

trvale bytem U Vodárny 25, 120 00 Praha 2

(dále jen „obdarovaný"), na straně druhé,

 

uzavřeli podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

darovací smlouvu:

 

Článek 1

 

Touto smlouvou manželé Zdeněk a Hana Novákovi jako dárci bezplatně převádějí svému synovi Petru Novákovi jako obdarovanému obraz Zátiší na balkoně od malíře Jana Slavíčka. Tento obraz je originálním dílem autora a pochází z roku 1934. Jedná se o olej, obraz je zasazen do ozdobného vyřezávaného rámu. Rozměr celého obrazu je 132 x 85 cm. Obdarovaný Petr Novák tento dar od dárců do svého výlučného vlastnictví přijímá a přebírá a podpisem této smlouvy převzetí tohoto daru potvrzuje.

 

Článek 2

 

Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této dohody ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

Změny a doplňky této dohody lze provést pouze formou písemných dodatků, za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či elektronických zpráv.

 

Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její část nemůže být postoupena třetí osobě podle § 1895 NOZ.

 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s

Nahrávám...
Nahrávám...