dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOK

15.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.23
Vzor – Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Já níže podepsaný

Ing. arch. Tomáš Nebohý, nar. 14. 9. 1964

bytem Nádražní 1265/24, Ostrava – město, PSČ 702 00

(dále jen jako "Zmocnitel")

tímto jako akcionář společnosti ABC, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Praha 3, Jeseniova 75, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4597 (dále jen jako "Společnost")

zmocňuji

Mgr. Alenu Stehlíkovou, LLM., nar. 25. 10. 1965

bytem Nádražní 1265/24, Ostrava – město, PSČ 702 00

(dále jen jako "Zmocněnec")

k tomu, aby Zmocnitele coby akcionáře Společnosti zastoupila při výkonu jeho práv na všech valných hromadách Společnosti, které se budou konat v období 1 (slovy: jednoho) roku ode dne udělení této plné moci, a to tak, že bude na těchto valných hromadách hlasovat či jinak právně jednat zejména následujícím způsobem:

  • udělí jménem Zmocnitele souhlas s tím, aby se v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění valná hromada Společnosti konala i

Nahrávám...
Nahrávám...